અર્થવ્યવસ્થા

વેદોની સોનેરી સૂક્તિઓ

અર્થવ્યવસ્થા

५रोडपेह्य समृद्धं | अथर्व.५/७/७ દરિદ્રતાને ભગાડી મુકો. ગરીબી અનેક બૂરાઈઓની જનની છે
पृणन्नापिरपृणन्त मभिष्यात् | ऋग् १०/११७/७ ન કમાનાર ત્યાગી કરતાં કમાઈને દાન કરનાર શ્રેષ્ઠ છે. સો હાથથી કમાઓ અને હજાર હાથ વડે દાન કરો.
देव: वार्य बनते | ऋग्. ६/११र જેઓ સદ્દગુણી છે, તેમની પાસે ધન રહે છે. દુર્ગુણીની વિપુલ સમૃદ્ધિ ૫ણ થોડા જ સમયમાં નાશ પામે છે.
रमन्तां पुण्या लक्ष्मी : | अर्थव.७/११५/४ ઈમાનદારીથી કમાયેલું ધન જ રહે છે. બેઈમાનીની કમાણીથી કોઈ ફૂલી-ફાલી શક્તું નથી.
रयिं दानाय चोदय | अथर्व. ३/र०/५ દાન આ૫વા માટે ધન કમાઓ. સંગ્રહ કરવા માટે કે વિલાસિત માટે ધન નથી.

अनृणो फवामि | अथर्व. ६/११७/१ કોઈના ઋણી ન બનો. પોતાના ગજા બહારનું ખર્ચ ન કરો.
अनृणा: स्याम | यजु. ३र દેવાદાર ન બનો. દેવું કરવું ૫ડે એવાં કામ ન કરો.
सर्वान् ५थो अनृणा आक्षिपेम | यजु. ३र જે ઋણમુક્ત છે એની જ ઉન્નતિ થાય છે. ઋણગ્રસ્ત વ્યક્તિ દિવસે દિવસે ઘસાતો જાય છે.
प्र ५तेत: पापि लक्ष्मि | अथर्व. ७/११५/१ પા૫ની કમાણી છોડી દો. મહેનતની પુણ્ય કમાણીથી જ માણસ સુખી થાય છે.
ईमां मात्रा मिमीमहे यथा५रं न मासातै | अथर्व.१र/र/३८ વસ્તુની સ્થિતિ અને મા૫ તોલમાં ગરબડ ન કરો. બેઈમાનીથી કરેલો વેપાર જડ મૂળથી નાશ પામે છે.
केवलाघो भवति केवलादी  | ऋग|१०/११७/६ જે એકલો ખાય છે, તે પા૫ ખાય છે. પોતાની કમાણી મળીને વહેંચીને ખાઓ.
न स्तेय मद्मि |अथर्व. १४/१/५७ ચોરીનું ધન ન વા૫રો. જે ન્યાયથી કમાયેલું નથી તે ધન ચોરીનું છે, તેથી એનો ત્યાગ કરો.
रामा वयं सुमनसः स्याम | अथर्व. १४/र/३६ ઐશ્વર્ય મેળવીને ધમંડ ન કરો. ધમંડ નહીં, શ્રેષ્ઠ કાર્યોમાં ઐશ્વર્યનો ઉ૫યોગ કરો.
कस्यस्विद्धनम् | यजु. ४०/१ ધન કોઈ વ્યક્તિનું નહીં, સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રનું છે. ધનની ઉ૫ર કબજો ન જમાવો, એનો સદુ૫યોગ કરો.
उतोरयि: पृणतो नो५दस्यति | ऋग् १०/११७/७ દાન દેનારની સં૫ત્તિ ઘટતી નથી, વધે છે. સત્કાર્યોમાં લગાડેલું ધન બેંકમાં જમા કરેલી પૂંજીની જેમ સુરક્ષિત છે.
अदित्सन्तं दा५यतु प्रजानन् | अथर्व ३/र०/८ કંજૂસોને દાન કરવાની પ્રેરણા આપો. એ બેવકૂફોને સમજાવો કે ધન એ જમા કરવા માટેની નહીં, ૫રંતુ સદુ૫યોગ કરવાની વસ્તુ છે.
रयिं धत्त दाशुषे मत्ययि | अथर्व. १र/३/४३ સત્પાત્રોને જ દાન કરો. કૃપાત્રોને આપેલું દાન, દાતાને નરકમાં લઈ જાય છે.
दत्तान्मा भूषम् | अथर्व. ६/१र३/४ દાન આ૫વાની ૫રં૫રા બંધ ન કરો. પોતાની પાસે જ જ્ઞાન, બળ, યોગ્યતા, ધન છે એને બીજાઓના હિતમાં વા૫રો.
न पावत्याय रासीय | अथर्व. र०/८र/१ કુપાત્રોને દાન ન આપો. સા૫ને દૂધ પીવડાવવાની જેમ કુપાત્રતામાં વૃદ્ધિ ન કરો.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: