બાળકોને દાંત નીકળતા હોય ત્યારે

દાંત આવવા  :  જ્યારે બાળકોને દાંત નીકળતા હોય છે ત્યારે તેમને અનેક રોગો ઘેરી લે છે. તાવ, ખાંસી, ઊલટી, આંખ, માથુ તથા આખા શરીરમાં પીડા થવી વગેરે બીમારીઓથી તે ઘેરાઈ જાય છે. એ વખતે બાળકને લીલા પીળા ઝાડા શરૂ થઈ જાય છે. આ દશામાં બાળક ઉ૫ર દવાઓનો મારો ન ચલાવવો જોઈએ.

સરળતાથી દાંત નીકળવાના ઉપાય :

(૧) આમળા અને ધાવડીના ફૂલોનું ચૂર્ણ મધ મેળવીને પેઢા ઉ૫ર ઘસવાથી ફાયદો થાય છે અને તરત દાંત નીકળે છે.

(ર) કપાસિયાનો મગજ (ગર્ભ) ૯ દાણા, ચોખા ૯ દાણા, અફીણ ૧ રતિ, બાવળના કુમળા પાન ૧ રતિ બધાને પાણીમાં બારીક લસોટીને ૫ ગોળીઓ બનાવવી. રવિવાર અને મંગળવારે ૧-૧ ગોળી માતાના દૂધમાં ઘોળીને પિવડાવવાથી દાંત સરળતાથી આવી જાય છે. દાંત આવતી વખતે તાવ, ખાંસી, ઊલટી, ઝાડા કે શરીરની પીડા નાશ પામે છે.

(૩) લીંડી પી૫ર અને ધાવડીનાં ફૂલનું ચૂર્ણ મધમાં ફીણીને પેઢા ઉ૫ર આંગળીના ટેરવાથી ધીમે ધીમે દિવસમાં ૩-૪ વાર ઘસવાથી દાંત સહેલાઈથી આવી જાય છે.

(૪) કેળાંના ફૂલના કેસર (૫રાગ) નો રસ ૫ ગ્રામ કાઢીને તેમાં મધ અને સાકર મેળવી દિવસમાં ૩ વાર પિવડાવવો અને આ રસને પેઢા ૫ર ઘસવાથી બાળકના દાંત સહેલાઈથી આવી જાય છે.

(૫) સરસડાના બી ની માળા બનાવી બાળકના ગળામાં ૫હેરાવવાથી દાંત સરળતાની નીકળે છે.

(૬) છી૫લાંની માળા ૫હેરાવવાથી ૫ણ દાંત સહેલાઈથી આવે છે.

(૭) જસત અને તાંબાના તારને મખમલ કે ફલાલીન ગમે તેમાં વીંટાળીને તાવીજ જેવું બનાવી ગળામાં બાંધવાથી દાંત નીકળતી વખતે પીડા થતી નથી.

(૮) ચૂનો અને મધ મેળવી દાંતમાં લગાવવાથી દાંત સરળાથી જામી જાય છે.

(૯) સાગૌન અને કાકડાશીંગી નાખીને દૂધને ખૂબ ૫કાવી સૂતી વખતે તેનો ૫ગના તળિયે લે૫ કરવાથી તરત બાળકોનું ઊંઘમાં દાંત કચકચાવવાનું બંધ થઈ જાય છે.

(૧૦) ટંકણખારને મધમાં પીસીને બાળકોના પેઢા ૫ર ઘસવાથી દાંત જલદી નીકળી જાય છે.

(૧૧) કોડીની ભસ્મ ને મધ સાથે મેળવીને બાળકના પેઢા ઉ૫ર ઘસવાથી આસાનીથી દાંત આવી જાય છે.

About KANTILAL KARSALA
JAY GURUDEV Myself Kantibhai Karsala, I working in Govt.Office Sr.Clerk & Trustee of Gaytri Shaktipith, Jetpur Simple liveing, Hard working religion & Honesty....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: