૦૫ ગાયત્રી સાધનાની ઉપલબ્ધિઓ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – ૦૫ ગાયત્રી સાધનાની ઉપલબ્ધિઓ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

૫ ગાયત્રી સાધનાની ઉપલબ્ધિઓ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

Free Download Books :

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

0૪. ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ ગાયત્રી મહામંત્ર, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

0૪. ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ ગાયત્રી મહામંત્ર, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

0૪. ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ ગાયત્રી મહામંત્ર, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

Free Download Books :

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૩. આપણા બ્રાહ્મણ અને સંતને જીવંત રાખીયે, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

0૩. આપણા બ્રાહ્મણ અને સંતને જીવંત રાખીયે, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

0૩. આપણા બ્રાહ્મણ અને સંતને જીવંત રાખીયે, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

Free Download Books :

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૨. આપત્તિકાળનું અધ્યાત્મ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૨. આપત્તિકાળનું અધ્યાત્મ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

0૨. આપત્તિકાળનું અધ્યાત્મ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૧. વિજ્ઞાન અને અઘ્યાત્મનો સમન્વય કેવી રીતે થશે ?

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૧. વિજ્ઞાન અને અઘ્યાત્મનો સમન્વય કેવી રીતે થશે ?, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

વિજ્ઞાન અને અઘ્યાત્મનો સમન્વય કેવી રીતે થશે ?  

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો. Free download All Article,

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

આજનું પુસ્તક : કામ ઉલ્લાસ એક સર્જનાત્મક ઉપયોગ

પુસ્તકનું નામ : કામ ઉલ્લાસ એક સર્જનાત્મક ઉપયોગ

લેખક : પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

વૈજ્ઞાનિક શબ્દોમાં પ્રકૃતિને રયિ અને પુરુષને પ્રાણ કહેવાય છે. આને શક્તિ અને શિવ કહે છે. વેદોમાં એને સોમ અને અગ્નિ કહે છે. અધિક સમજવું હોય તો ઋણ(નેગેટિવ) અને ઘન (પોઝિટિવ) વિદ્યુત ધારાઓ કહી શકાય છે. વિદ્યુત વિજ્ઞાનના જ્ઞાતા જાણે છે કે પ્રવાહ (કરંટ)ના અંતરાલમાં ઋણ – ઘન બન્ને ધારાઓનું મિલન-વિસર્જન થતા રહે છે. આ મિલન – વિસર્જનની ક્રિયા ન હોય તો વિજળી નો ઉદ્દભવ સંભવી જ ન શકે.
સૃષ્ટિની શરૂઆત પ્રકૃતિ અને પુરુષ બન્નેના મિલનથી થઈ છે.આધ્યાત્મિક કામ વિજ્ઞાન નર-નારીની નિર્મળ સમીપતાનું સમર્થન કરે છે. દામ્પત્યજીવનમાં તેને ઈન્દ્રિય તૃપ્તિ અને કામક્રિડા દ્વારા ઉત્પન્ન થતા હર્ષોલ્લાસની પરિધિ સુધી જ સિમિત રાખી શકાય છે એને અતિરિક્ત એ સૌમ્ય સામિપ્ય અપ્રતિબંધિત રહેવું જોઇએ.
મનુષ્ય જીવનમાં ઈન્દ્રિય સંયમ, વિચાર સંયમ, અને સમય સંયમની ઉપયોગિતાનું મહત્વ જરૂરી છે. દરેક પ્રકારની સંયમશક્તિના ઉપાર્જન માટે વ્યક્તિગત દષ્ટિકોણનું પરિસ્કૃતિ હોવું શ્રેયસ્કર અને અનિવાર્ય છે. સંયમશક્તિનો સર્જનાત્મક ઉપયોગ વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર તેમજ વિશ્વ માટે લાભદાયક છે. શારીરિક દુષ્કર્મોની જેમ માનસિક દુષ્કર્મો નો પણ સ્વાસ્થ્ય પર પ્રભાવ પડે છે. અશ્લીલ ચિંતનનો કુપ્રભાવ એકલા એ જ વ્યક્તિ પર નહીં પરંતુ બીમારીની જેમ સમાજમાં પણ ફેલાતો રહે છે.

સદ્ વાક્યો :
⭐ અધ્યાત્મ તત્વજ્ઞાનની માન્યતાઓ નર-નારીની વચ્ચે ઊભી કરવામાં આવેલ અનિચ્છનીય દિવાલો તેમજ મનુષ્યને અલગ પાડીને જે એકબીજાના સહકાર-સહયોગમાં અસ્વાભાવિક અને અપ્રાકૃતિક પ્રતિબંધ છે તેને દૂર કરી રહી છે.
⭐ ઈશ્વરના અનુદાન રૂપી નારીરત્નને નિર્દયતાપૂર્વક પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે તો તેની પ્રતિક્રિયા પણ અવળી અને અનુપયોગી જ હશે.

જરૂરી સૂચનો :
🕉️ શક્તિઓનો અનાવશ્યક અપવ્યય થાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી
🕉️ સમય રૂપી સંપત્તિને જે કામમાં લગાવીએ તે કામમાં પ્રગતિ થવા લાગે છે.
🕉️ સુવિધા અને સ્વાસ્થ્યના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની એક દિનચર્યા બનાવીને દૃઢતાપૂર્વક પાલન કરવું જરૂરી.
🕉️ ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે માનસિક વ્યાભિચારની ભયંકર સંક્રામક બીમારીથી સ્વયંની રક્ષા અતિઆવશ્યક
🕉️ સૂર્યોદય પહેલાંનો બે કલાકનો સમય-‘અમૃત સમય’

લેખક વિશે
_પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય * (1911-1990), ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સમાજ સુધારક, મહાન ગાયત્રી સાધક અને વૈજ્ઞાનિક આધ્યાત્મિકતાના પ્રણેતા, તેમણે 3200 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા.

2 મિનિટથી ઓછા સમયમાં કોઈ પુસ્તકનો પરિચય મેળવવા માંગો છો?

ઑડિયો – વીડિયો :

ઇ-બુક વાંચવા માટે આ લિંકને ક્લિક કરો.

_ તમને પુસ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા વિચારો જણાવો. જ્યારે તમને ગમે, ત્યારે આ પુસ્તક તમારા મનપસંદ, મિત્રો અને ભાઈઓ સાથે શેર કરો.

-આવતીકાલે અમે ફરી એક નવી પુસ્તક લઈને તમારી સામે આવીશું. અમે તમારા મૂલ્યવાન પ્રતિસાદની રાહ જોતા રહીશુ।

  • 😊 તમારું વાંચન આનંદદાયક બને. આ શુભેચ્છાઓ સાથે 🙏

શુભેચ્છાઓ,
સાહિત્યની ટીમ

આજનું પુસ્તક : દેવસંસ્કૃતિનો મેરુદંડ વાનપ્રસ્થ છે.

દેવસંસ્કૃતિનો મેરુદંડ વાનપ્રસ્થ છે.

લેખક : પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

માનવીય ગરિમા જાળવવા માટે સદ્ ગુણો જરૂરી જ નહીં પરંતુ અનિવાર્ય પણ છે. સંસ્કારોનું સિંચન એ જ સદગુણોને જીવનમાં ઉતારવા માટેનો એક સશક્ત મનોવૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક પ્રયાસ છે. સદગુણોનું વ્યક્તિત્વ સાથે મિલન એટલે જ સંસ્કાર.

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ચાર આશ્રમ વર્ણવેલા છે. બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, અને સન્યાસ . સમાજમાં વાનપ્રસ્થ પરંપરાની વ્યવસ્થા સાધુ, બ્રાહ્મણોનું કર્તવ્ય નિભાવનાર લોકોને ઘડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી હતી. અડધું જ આયુષ્ય અંગત અને પારિવારિક જીવન માટે માનવામાં આવતું હતું.બાકીનું જીવન લોકોની અમાનત માનીને તેમના માટે સમર્પિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હતો. વાનપ્રસ્થનો લાભ વ્યક્તિને અંગત સ્તરે પણ મળતો હતો. આત્મ કલ્યાણના ઉપાયોને અપનાવવા તેનું સફળ પ્રયોગ કરવા માટે ક્ષેત્ર, સમય અને પરિસ્થિતિઓ મળતી હતી. એ જરૂરી હતું કે જન્મથી કુળ કે વંશ વિશેષ ધરાવનાર વ્યક્તિ જ સાધુ-બ્રાહ્મણની જીવનશૈલી અપનાવે. પરંતુ પ્રત્યેક ભાવનાશીલ તપ-ત્યાગ સંયમ- સેવામાં મગ્ન રહીને સાધુ બ્રાહ્મણનું જીવનચરિતાર્થ કરતા હતા. આજે દરેક ધર્મ પ્રેમી લોકસેવકને વાનપ્રસ્થનું જીવન અપનાવવા માટે યુગધર્મ પોકારી રહ્યો છે.

સતયુગની વાપસી આ એક વિધિ વ્યવસ્થા પર અવલંબીત છે.મનુષ્ય જીવન માત્ર પેટ-પ્રજનન સુધી સિમિત રહીને પશુઓની જેમ શ્વાસ વેડફી નાંખવા માટે નથી પરંતુ તેનાથી આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણના આદર્શોની પૂર્તિ કોઈના કોઈ સ્વરૂપે થતી રહેવી જોઈએ..

સદ્ વાક્યો :-
⭐ જ્યારે – જ્યારે દુષ્પ્રવૃત્તિઓ વધી છે – સતપ્રવૃત્તિઓ નો લોપ થયો છે અને લોકજીવન અંધકારમય થયું છે ત્યારે-ત્યારે ધર્માચરણના જીવંત સ્વરૂપ વાનપ્રસ્થ ભાવ સંપન્ન સર્જન શિલ્પીઓએ જ જવાબદારી અદા કરી છે.
⭐ સમજદારોને અનુરોધ અને આગ્રહ એક જ છે કે ઉપલબ્ધ જીવન સંપદામાંથી જેટલો વધારે ભાગ પૂણ્ય – પરમાર્થ માટે લગાવવાનું સંભવ હોય એટલું પુરી તત્પરતાથી લગાવવાનું અને અભિષ્ટ ઉદ્દેશ્ય માટે સમર્પિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે.

મહત્ત્વના આકર્ષક મુદ્દા :

🕉️ દેવસંસ્કૃતિનો મેરુદંડ છે વાનપ્રસ્થ
🕉️ પૃથ્વીના દેવતા-ભૂસુર- પુરોહિત
🕉️ સરળ પરંતુ અતિ પ્રભાવી કાર્યપદ્ધતિ
🕉️ અનુકરણીય આદર્શ આપણે જ પ્રસ્તુત કરવાનું છે.
🕉️ સામાજિક સ્વસ્થતા માટે વાનપ્રસ્થ પરંપરા આવશ્યક જ નહીં પરંતુ અનિવાર્ય પણ છે.

લેખક વિશે
_પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય * (1911-1990), ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સમાજ સુધારક, મહાન ગાયત્રી સાધક અને વૈજ્ઞાનિક આધ્યાત્મિકતાના પ્રણેતા, તેમણે 3200 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા.

2 મિનિટથી ઓછા સમયમાં કોઈ પુસ્તકનો પરિચય મેળવવા માંગો છો?

ઑડિયો – વીડિયો :

ઇ-બુક વાંચવા માટે આ લિંકને ક્લિક કરો.

_ તમને પુસ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા વિચારો જણાવો. જ્યારે તમને ગમે, ત્યારે આ પુસ્તક તમારા મનપસંદ, મિત્રો અને ભાઈઓ સાથે શેર કરો.

-આવતીકાલે અમે ફરી એક નવી પુસ્તક લઈને તમારી સામે આવીશું. અમે તમારા મૂલ્યવાન પ્રતિસાદની રાહ જોતા રહીશુ।

  • 😊 તમારું વાંચન આનંદદાયક બને. આ શુભેચ્છાઓ સાથે 🙏

શુભેચ્છાઓ,
સાહિત્યની ટીમ

આજનું પુસ્તક : દુર્ગતિ અને સદ્ ગતિનું કારણ આપણે સ્વયં

પુસ્તકનું નામ : દુર્ગતિ અને સદ્ ગતિનું કારણ આપણે સ્વયં

લેખક- પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

સૃષ્ટિના સર્જનહારે મનુષ્ય જીવન વિશેષ ઉદ્દેશ્ય માટે બનાવ્યું છે અને વિશેષ ઉપહારના રૂપમાં આપ્યું છે. દેવ (દેવત્વ) ને સજાવી-ઉભારી શકાય તો આ ધરતી પર આપણે સ્વર્ગનું દર્શન કરી શકીએ. અધ્યાત્મની શિક્ષા એજ છે કે આપણી અંદર સ્વયંને નીરખીએ, સમજીએ, ઓળખીએ, આપણી ગતિવિધિઓ, ભૂલોની સામે નજર કરી જાગૃત થઇએ.જ્યારે આવા પ્રયત્નોમાં સફળ થઇએ તો સમજી લેવું જોઇએ કે આપણે સાચા અર્થમાં અધ્યાત્મવાદી બની ગયા. અધ્યાત્મ દ્વારા જ મનુષ્યની અસંખ્ય સમસ્યાઓનું સમાધાન થઇ શકે છે.

સંસારમાં એકતાની દિશામાં જો આપણે ચાલવા લાગીએ તો ઘણી પ્રસન્નતાદાયક પરિસ્થિતિઓ પેદા થઈ જાય. દુનિયાની બધી ભાષા જો એક થઈ જાય અને અલગ-અલગ ભાષાઓ માટે લડાઇ-ઝઘડા કરવાનું આપણે બંધ કરી દઈએ તો જ્ઞાનની વૃદ્ધિમાં ઘણી-બધી સહાયતા મળી શકે છે.

અસુરત્વ અને દેવત્વમાં નિરંતર સંઘર્ષ એટલા માટે થાય છે કે જીવન સંપદા પર અધિકાર જમાવવા બન્ને પ્રબળ ચેષ્ટા કરતા હોય છે. દેવત્વની માંગ એ છે કે દિવ્ય જીવન જીવવું. આપણું આચરણ અનુકરણીય રહે. અસુરતા તાત્કાલિક વાસના અને તૃષ્ણાની તૃપ્તિ ઈચ્છે છે. દેવાસુર સંગ્રામના કથાનકોમાં અસુરોની વિજય ક્યારેય સ્થાયી રહી શકી નથી.એમને ફરી પરાજિત થવું પડ્યું અને દેવતાઓએ પોતાના પૂર્વ પદ પુન: પ્રાપ્ત કરી લીધા.

⭐આપણે ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી, ન્યાયકારી માનીને એના અનુશાસનને આપણા જીવનમાં ઉતારીશું.
⭐શરીરને ભગવાનનું મંદિર સમજીને આત્મસંયમ તથા નિયમિતતા દ્વારા આરોગ્યનું રક્ષણ કરીશું .
⭐મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો ભાગ્યવિધાતા છે – આ વિશ્વાસના આધાર પર અમારી માન્યતા છે કે અમે ઉત્કૃષ્ટ બનીશું અને બીજાઓને પણ શ્રેષ્ઠ બનાવીશું.

🕉️ દેવત્વનું સ્વરૂપ છે – વ્યાપકતા
🕉️ સ્વર્ગ-નરક આપણી અંદર જ છે.
દેવ-દાનવ આપણી અંદર જ છે.
🕉️ દરિદ્રતા પૈસાની કમીનું નામ નથી, મનુષ્યની આંતરિક કૃપણતાનું નામ દરિદ્રતા છે.
🕉️ સંત ઇમર્સન કહેતા હતા કે મને નરકમાં મોકલશો તો ત્યાં પણ હું મારા માટે સ્વર્ગ બનાવી લઈશ.
🕉️ જીવનમાં આનંદ કે અભાવનું કારણ – વિકૃત દૃષ્ટિકોણ

લેખક વિશે
_પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય * (1911-1990), ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સમાજ સુધારક, મહાન ગાયત્રી સાધક અને વૈજ્ઞાનિક આધ્યાત્મિકતાના પ્રણેતા, તેમણે 3200 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા.

2 મિનિટથી ઓછા સમયમાં કોઈ પુસ્તકનો પરિચય મેળવવા માંગો છો?

ઑડિયો – વિડિયો :

ઇ-બુક વાંચવા માટે આ લિંકને ક્લિક કરો.

_ તમને પુસ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા વિચારો જણાવો. જ્યારે તમને ગમે, ત્યારે આ પુસ્તક તમારા મનપસંદ, મિત્રો અને ભાઈઓ સાથે શેર કરો.

-આવતીકાલે અમે ફરી એક નવી પુસ્તક લઈને તમારી સામે આવીશું. અમે તમારા મૂલ્યવાન પ્રતિસાદની રાહ જોતા રહીશુ।

  • 😊 તમારું વાંચન આનંદદાયક બને. આ શુભેચ્છાઓ સાથે 🙏

શુભેચ્છાઓ,
સાહિત્યની ટીમ

૧૭. સ્ત્રીઓ અનધિકારિણી નથી

સ્ત્રીઓ અનધિકારિણી નથી

આ પહેલાંનાં પૃષ્ઠોમાં શાસ્ત્રોના આધારે જે પ્રમાણો આપવામાં આવ્યાં છે, તે દરેક ઉપર વાંચકો વિચાર કરે. પ્રત્યેક વિચારવંતને એ સહજ ખાતરી થઈ જશે કે વેદશાસ્ત્રમાં એવો કોઈ પ્રતિબંધ નથી, જે ધાર્મિક કાર્યોને માટે, સદ્જ્ઞાન ઉપાર્જનને માટે વેદશાસ્ત્રોનું શ્રવણ-મનન કરવાને માટે સ્ત્રીઓને રોકતો હોય ? હિંદુ ધર્મ વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે, વિશ્વધર્મ છે, એમાં એવી કોઈ વિચારધારાને સ્થાન નથી, જે સ્ત્રીઓને ધર્મ, ઈશ્વર, વેદવિદ્યા આદિના ઉત્તમ માર્ગમાંથી રોકીને તેમને અજ્ઞાન દશામાં પડી રહેવા માટે લાચાર બનાવી રાખે. પ્રાણીમાત્ર પર અનંત દયા અને કરુણા રાખનારા ઋષિમુનિઓ એવા નિષ્ઠુર ન હતા, કે ઈશ્વરીય જ્ઞાન જેવા વેદના અધ્યયનમાંથી સ્ત્રીઓને વંચિત રાખે અને તેમને આત્મકલ્યાણના માર્ગે જતાં રોકે ? હિન્દુ ધર્મ ખૂબ જ ઉદાર છે. વિશેષતાથી સ્ત્રીઓને માટે તો એમાં બહુ જ આદર, શ્રદ્ધા તેમજ ઊંચું સ્થાન છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ગાયત્રી ઉપાસના જેવા ઉત્તમ કાર્ય માટે તેમને કોણ અનાધિકારી કહી શકે ?

આમ તેમ પાંચ દસ એવા પણ શ્લોકો મળી આવે છે, જે સ્ત્રીઓને વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતી રોકે છે. પંડિત સમાજમાં એવા શ્લોકો પર વિશેષ ધ્યાન અપાયું છે. શરૂઆતમાં લાંબા સમય સુધી અમારી પણ એવી જ માન્યતા હતી કે સ્ત્રીઓને વેદાધિકાર નથી. પરંતુ જેમ જેમ શાસ્ત્રીય સંશોધનમાં ઊંડો પ્રવેશ કરવાનો અવસર મળ્યો, તેમ તેમ ખબર પડી કે એ પ્રતિબંધક શ્લોકો મધ્યકાલીન’ સામંતશાહી માન્યતાના પ્રતિનિધિ છે. તે સમયમાં આવા પ્રકારના શ્લોકો ગ્રંથોમાં ઘુસાડી દેવામાં આવ્યા હતા. સત્ય સનાતન વેદોક્ત ભારતીય ધર્મની વિચારધારા સ્ત્રીઓ પર કોઈ પ્રતિબંધ મૂકતી નથી. એમાં પુરુષોની માફક સ્ત્રીઓને પણ ઈશ્વર-ઉપાસના અને વેદશાસ્ત્રોનો આશ્રય લઈને આત્મકલ્યાણ કરવાની પૂરેપૂરી છૂટ છે.

પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા વિદ્વાનોની એવી જ સંમતિ છે. સાધના અને યોગની પ્રાચીન પરંપરાઓ જાણનાર મહાત્માઓનું કથન પણ એવું જ છે કે, સ્ત્રીઓ પહેલેથી જ ગાયત્રીનો અધિકાર ધરાવે છે. સ્વર્ગીય મહામના માલવીયાજી સનાતન ધર્મના પ્રાણ હતા. એમના હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં શરૂઆતમાં સ્ત્રીઓને વેદ ભણાવવાની મનાઈ હતી પરંતુ જ્યારે એમણે પંડિત મંડળીના સહયોગથી જાતે ઊંડી શોધ કરી તો તેઓ પણ એ નિર્ણય પર આવ્યા કે સ્ત્રીઓને માટે કોઈ પ્રતિબંધ નથી. રૂઢિવાદી લોકોની રતીભર પણ પરવા ન કરતાં પોતાના વિદ્યાલયમાં તેમણે સ્ત્રીઓને વેદ ભણાવવાની જાહેર વ્યવસ્થા કરી દીધી. હજુ કેટલાક મહાનુભાવો કહેતા સંભળાય છે કે, “સ્ત્રીઓને ગાયત્રીનો અધિકાર નથી.’ એવા લોકોની આંખો ઉઘાડવા માટે આ પુસ્તકમાં થોડાક દાખલાઓ આપવામાં આવ્યા છે. સંભવ છે કે જ્ઞાનના અભાવે કોઈ વિરોધ કરતા હોય, દુરાગ્રહથી કોઈ વિવાદનો અંત આવતો નથી.

પોતાની જ વાતને સિદ્ધ કરવા માટે હઠ પકડવી એ શોભતું નથી. વિવેકી વ્યક્તિઓનો સદા એ સિદ્ધાંત હોય છે કે, “જે સત્ય હોય તે અપનાવવું.” અવિવેકી મનુષ્ય જ જે અમારું તે જ સત્ય એવું સિદ્ધ કરવા માટે નાહકના વિતંડાવાદ ઊભા કરે છે.

વિચારવાન વ્યક્તિઓએ એકાંત સ્થાનમાં બેસીને પોતાને એવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે (૧) સ્ત્રીઓને ગાયત્રી યા વેદમંત્રોનો અધિકાર ન હોત તો પ્રાચીનકાળમાં સ્ત્રીઓ વેદોની મંત્રદૃષ્ટા ઋષિકાઓ કેમ થઈ ? (૨) જો વેદનો અધિકાર તેમને ન હોત તો યજ્ઞ આદિ ધાર્મિક કૃત્યો તથા ષોડષ સંસ્કારોમાં તેમને કેમ સામેલ રાખવામાં આવતી હતી ? (૩) વિવાહ આદિ પ્રસંગોમાં સ્ત્રીઓના મુખથી વેદમંત્રોનું ઉચ્ચારણ કેમ કરાવવામાં આવે છે ? (૪) વેદમંત્રો વગર સ્ત્રીઓ નિત્ય સંધ્યા અને હવન શી રીતે કરી શકે છે ? (૫) જો સ્ત્રીઓને અધિકાર ન હોત તો અહલ્યા, અનસૂયા, અરૂધતી, મૈત્રેયી, મદાલસા આદિ અગણિત સ્ત્રીઓ વેદશાસ્ત્રમાં પારંગત કેવી રીતે હતી ? (૬) જ્ઞાન, ધર્મ અને ઉપાસનાના સ્વાભાવિક અધિકારોથી, સ્ત્રીઓને વંચિત રાખવી એ શું અન્યાય અને પક્ષપાત નથી ? (૭) શું સ્ત્રીઓને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ અયોગ્ય ઠરાવવાથી એમનાં સંતાનો ધાર્મિક થશે ? (૮) જો સ્ત્રી પુરુષની અર્ધાગિની છે તો તે અડધું અંગ અધિકારી અને અડધું અનાધિકારી કહેવાય એ કેમ જ બને ?

આ પ્રશ્નો પર વિચાર કરવાથી દરેક નિષ્પક્ષ વ્યક્તિનો અંતરાત્મા જ જવાબ આપશે કે, સ્ત્રીઓ પર ધાર્મિક અયોગ્યતાનો પ્રતિબંધ મૂકવો એ કેટલું અસંગત છે ? એમને પણ પુરુષોની જેમ જ ગાયત્રી આદિનો અધિકાર હોવો જોઈએ. અમે પોતે તો આ જ નિર્ણય પર પહોંચ્યા છીએ. અમને એવી અનેક સ્ત્રીઓનો પરિચય છે જેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક ગાયત્રી માતાની ઉપાસના કરી છે અને પુરુષોની માફક જ સંતોષપૂર્વક પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું છે. કેટલીક વાર તો એમને પુરુષો કરતાં પણ અધિક અને ત્વરિત સફળતા મળી છે. કન્યાઓએ ઉત્તમ વર પ્રાપ્ત કરવા માટે, સધવાઓએ પતિનું સુખ અને સુસંતતિ મેળવવા અને વિધવાઓએ સંયમ અને ધર્મ ઉપાર્જન કરવામાં આશાજનક સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.

આત્મા ન તો સ્ત્રી છે કે ન પુરુષ. વિશુદ્ધ બ્રહ્મજ્યોતિની ચિનગારી છે. આત્મિક પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવા માટે, જેમ પુરુષને કોઈ ગુરુ અથવા માર્ગદર્શકની આવશ્યકતા હોય છે, તેવી જ રીતે સ્ત્રીને પણ હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે સાધના ક્ષેત્રમાં સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ નથી.

સાધક “આત્મા” છે. એણે પોતાને એક સ્ત્રી કે પુરુષ ન માનતાં આત્મા માનવો જોઈએ. સાધના ક્ષેત્રમાં બધા આત્માઓ સમાન છે. લિંગભેદને કારણે એમના પર કોઈ અયોગ્યતા લદાવી ન જોઈએ.

પુરુષ કરતાં સ્ત્રીમાં ધાર્મિક તત્ત્વોની માત્રા વધારે હોય છે. પુરુષો પર ખરાબ વાતાવરણ અને વ્યવહારની છાયા વધારે પડે છે, જેથી દોષોનું પ્રમાણ વધે છે. આર્થિક સંબંધમાં રહેવાથી ચોરી તેમજ બેઈમાનીના પ્રસંગો પણ એની સામે આવે છે. પરંતુ સ્ત્રીઓનું કાર્યક્ષેત્ર સીધું સાદું, સાત્ત્વિક અને સરળ હોય છે. ઘરમાં એને જે કાર્ય કરવાં પડે છે, સેવાની માત્રા અધિક પ્રમાણમાં રહે છે. એ પોતે આત્મનિગ્રહ કરે છે, પણ બાળકો પ્રત્યે, પતિ પ્રત્યે, સાસુ-સસરા પ્રત્યે, દિયર-જેઠ આદિ પ્રત્યે પોતાનો વ્યવહાર સૌમ્ય, સહૃદય, સેવાપૂર્ણ, ઉદાર, શિષ્ટ તેમજ સહિષ્ણુ રાખે છે. એની દિનચર્યા સત્ત્વગુણી હોય છે. તેથી પુરુષો કરતાં એનો અંતરાત્મા વધારે પવિત્ર રહે છે. ચોરી, હત્યા, ઠગાઈ, ધૂર્તતા, શોષણ, નિષ્ક્રુરતા, વ્યસન, અહંકાર, અસંયમ, અસત્ય આદિ દુર્ગુણો ખાસ કરીને પુરુષોમાં જ જોવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓમાં આ પ્રકારનાં પાપો ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. હાલમાં ફેશન-પ્રિયતા, અશિષ્ટતા, કર્કશતા, શ્રમચોરી આદિ નાની નાની બૂરાઈઓ સ્ત્રીઓમાં પણ લાગી છે, પંરતુ પુરુષોની તુલનામાં સ્ત્રીઓ અનેકગણી સદ્ગણી છે. તેમના દોષો પુરુષોની સરખામણીએ ખૂબ સીમિત છે.

એવી સ્થિતિમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ વધારે પ્રમાણમાં હોય એ સ્વાભાવિક છે. એમની મનોભૂમિમાં ધર્મનાં અંકુરો જલદી ફૂટી નીકળે છે, તેથી ઘરમાં પૂજા- આરાધના વ્યવસ્થા નિયમિત કરી શકે છે. તે પોતાનાં બાળકોમાં ધાર્મિક સંસ્કારોનું સારી રીતે સિંચન કરે છે. આ બધું જોતાં મહિલાઓને ધાર્મિક સાધના માટે ઉત્સાહિત કરવાની જરૂર છે. એથી વિરુદ્ધ એમને અનાધિકારી, શૂદ્ર આદિ કહીને એમના માર્ગમાં પથ્થરો ખડકીને તેમને નિરુત્સાહિત કરવી કઈ રીતે ઉચિત છે તેની સમજ પડતી નથી.

મહિલાઓએ વેદશાસ્ત્રો અપનાવ્યાના અને ગાયત્રીની સાધના કર્યાનાં અનેક પ્રમાણો ધર્મગ્રંથોમાં ભરેલાં છે. તેમના તરફ આંખો બંધ કરીને, બે ચાર પ્રક્ષિપ્ત શ્લોકોને પકડી બેસવું અને તેને અધારે સ્ત્રીઓને વેદોનો અધિકાર નથી એમ કહેવું એ કંઈ બુદ્ધિની વાત નથી. સામાન્ય રીતે ધર્મ પ્રત્યે કોઈની પ્રવૃત્તિ ભાગ્યે જ હોય છે. તેમાં વળી કોઈને ઉત્સાહ અને સુવિધા હોય તો તેને અનાધિકારી ઘોષિત કરી તેની ઉપાસનાનો માર્ગ બંધ કરી દેવો એમાં જરા પણ વિવેકશીલતા નથી.

અમે પૂરતી તપાસ, વિચાર, મનન અને શોધ કરીને પૂર્ણ વિશ્વાસથી એ નિર્ણય પર આવ્યા છીએ કે સ્ત્રીઓને પુરુષોના જેટલો જ ગાયત્રીનો અધિકાર છે. તેમણે સંકોચનો તદ્દન ત્યાગ કરીને પ્રસન્નતાપૂર્વક ગાયત્રીની ઉપાસના કરવી જોઈએ. એમ કરવાથી તેમનાં ભવબંધનો કપાશે. જન્મમરણથી ફાંસીમાંથી તેઓ છૂટશે અને તેઓ જીવન મુક્ત અને સ્વર્ગીય શાંતિની અધિકારિણી બનશે. સાથે જ પોતાના પુણ્ય પ્રતાપથી પોતાના પરિજનોના સ્વાસ્થ્ય, સૌભાગ્ય, વૈભવ તેમજ સુખસંતોષમાં દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ સહયોગ આપી શકશે. ગાયત્રીને અપનાવનારી સ્ત્રીઓ સાચા અર્થમાં દેવીઓ બને છે. એમનામાં અનેક દિવ્ય ગુણોનો પ્રકાશ થાય છે. તેમજ એ બધે આદરને પાત્ર થાય છે. જે એમનો ઈશ્વરદત્ત જન્મજાત અધિકાર છે.

%d bloggers like this: