શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – ૭

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ

કથાકાર : ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી : રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા

કરસાળા પરિવાર દ્વારા આયોજીત તા.૧૨ થી ૧૮ એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધી

સ્થળ : ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – ૬

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ

કથાકાર : ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી : રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા

કરસાળા પરિવાર દ્વારા આયોજીત તા.૧૨ થી ૧૮ એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધી

સ્થળ : ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર

 

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – પ

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ

કથાકાર : ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી : રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા

કરસાળા પરિવાર દ્વારા આયોજીત તા.૧૨ થી ૧૮ એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધી

સ્થળ : ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – ૪

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ

કથાકાર : ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી : રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા

કરસાળા પરિવાર દ્વારા આયોજીત તા.૧૨ થી ૧૮ એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધી

સ્થળ : ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – ૩

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ

કથાકાર : ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી : રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા

કરસાળા પરિવાર દ્વારા આયોજીત તા.૧૨ થી ૧૮ એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધી

સ્થળ : ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – ૨

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ

કથાકાર :ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી : રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા

કરસાળા પરિવાર દ્વારા આયોજીત

તા.૧૨ થી ૧૮ એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધી  સ્થળ : ગાયત્રી શક્તિપીઠ -જેતપુર

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ – ૧

કરસાળા પરિવાર દ્વારા આયોજીત

શ્રીમદ્દ ભાગવત્ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ

કથાકાર :ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી : રસ્મિકાબેન પટેલ, ડભોઈવાળા

તા.૧૨ થી ૧૮ એપ્રિલ-૨૦૧૨ સુધી  સ્થળ : ગાયત્રી શક્તિપીઠ -જેતપુર

%d bloggers like this: