યુગચેતના મોબાઇલ પર ફ્રી SMS

ઋષિચિંતનના સાંનિધ્યમા વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓનું સમાધાન માટે, અને દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્ બુદ્ધિ સ્થાપના માટેનો “યુગ ચેતના”

પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યના ક્રાંતિકારી વિચારો “યુગચેતના” ના માધ્યમથી આપના મોબાઇલ પર ફ્રી SMS તરીકે મેળવવા માટે

આજે જ જોડાવવા નિમંત્રણ છે. તેમજ આપના મિત્રો ને પણ માહિતગાર કરશો.

આપના મોબાઇલના મેસેજ બોક્ષમા ટાઇપ કરો

Type     : JOIN yugchetna

send to : 9870807070

આપને આપના મોબાઇલ પર દરરોજ ફ્રી SMS મળશે.

મોબાઇલ થી એસ.એમ.એસ દ્વારા સબક્રાઇબ થતા યુઝર ને રૂ.૧.૫૦ પૈસા (Rs.1.50 Paica)
એક્ટીવેશન ચાર્જ લાગુ પડશે, જે માત્ર પ્રથમ વખત જ લાગુ પડશે.

આ સિવાય કોઈ  માસીક કે અન્ય ચાર્જ લાગુ પડશે નહિ,

દરરોજ “ફ્રી” એસ.એમ.એસ આપનાં મોબાઇલ પર જેની વેલીડીટી લાઇફટાઇમ છે.

આપ એક્ટીવેશન ચાર્જ ચુકવ્યા વિનાં પણ આ સુવિધા નો લાભ લઇ શકો છો.

જો આપ ગુગલ અથવા ઓર્કુટ નું એકાઉન્ટ ધરાવતા હોય, તો આપ નીચે સબક્રાઇબ લીંક ઉપર ક્લીક કરી ને, “ફ્રી” માં એસ.એમ.એસ ગૄપ નાં સભ્ય બની શકો છો, નીચે સબક્રાઇબ ઉપ્પર ક્લીક કરીને માત્ર આપનો મોબાઇલ વેરીફાઇ કરાવો.

દરરોજ “ફ્રી” એસ.એમ.એસ આપનાં મોબાઇલ પર જેની વેલીડીટી લાઇફટાઇમ છે.

સબક્રાઇબ

આ સવલત નો ઉપયોગ માત્ર ગુગલ એકાઉન્ટ ધરાવતા સભ્યો જ કરી શકશે.

Join community :

http://www.orkut.co.in/Main#Community?cmm=96722029

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: