સદ્ગુરુએ લોભ મોહથી કેવી રીતે બચાવ્યો

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ. અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”
જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.
યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

 

શું ખરેખર યુગ પરિવર્તન થશે_

શું ખરેખર યુગ પરિવર્તન થશે_

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ. અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”
જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.
યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

 

 

સંખ્યા નહિ, સમર્થતા જોઈએ

સંખ્યા નહિ, સમર્થતા જોઈએ

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ. અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”
જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.
યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

 

વિચારક્રાંતિ અભિયાન એટલે શું , શા માટે ?

વિચારક્રાંતિ અભિયાન એટલે શું , શા માટે ?

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ. અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”
જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.
યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

 

જે આસ્થાની સચ્ચાઈની સાબિતી આપી શકે

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ. અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”
જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.
યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

રજત જયંતિ મહોત્સવ શક્તિ સાધના કળશ

વડોદરા ખાતે થયેલા અશ્વમેઘ યજ્ઞને ૨૫ વર્ષ ૨૦૧૮માં પુરા થતા હોવાથી રજત જયંતિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.  આ કાર્યક્ર્મને સફળ બનાવવા સમગ્ર ગુજરાતમાં ગામે ગામ શક્તિ સાધના કળશની સ્થાપનાનો કાર્યક્રમ શરૂ  કરવામાં આવ્યો છે.  આ શક્તિ કળશમાં હિમાલયની દિવ્ય સત્તાઓની  તથા તેત્રીસ કોટી દેવતાઓની દિવ્ય શક્તિ તેમજ  માં  ગાયત્રી અને ગંગાની પાપ નાશિની શક્તિ અને ૭૫૦ વર્ષના અખંડ અગ્નિની પવિત્ર ભસ્મ સ્થાપિત  કરેલી છે. 

આ શક્તિ કળશ પૂ. ગુરુદેવ દ્વારા સાધનાથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યો છે.  નીચે દર્શાવેલા અનુશાસનનું પાલન કરી પવિત્ર ભાવના સાથે કળશ સ્થાપન કરવાથી સૌના માટે લાભકારી થશે.

રજત જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે શાંતિ કળશ સ્થાપનાના નિયમો  :

૧      કળશ સ્થાપનાની શરૂઆત તા. ૦૨.૦૯.૨૦૧૮ ને રવિવારે કરવાની છે. દરેક ઘેર ૭ દિવસ કળશ રહેશે. બીજા રવિવારે સવારે ગાયત્રી મંત્ર,જય ઘોષ, આરતી કરી કળશ સરઘસ કાઢી ધૂન ગીતો ગાતા ગાતા નવા ઘરે સ્થાપિત કરવાનો રહેશે.

૨.      ગાયત્રી પરિવારના પરિજનો પૂજનવિધિ સાથે કળશ સ્થાપના કરાવશે.

૩      દરરોજ સવારે નાહી ધોઈને ઘરના દરેક સભ્યો કળશ સામે ગાયત્રી મંત્ર જાપ/ મંત્ર લેખન કરશે.

૪      દરરોજ સાંજે ફળીયાના બધા ભાઈ બહેનો સાથે મળી આત્મકલ્યાણ અને વિશ્વ કલ્યાણ માટે સામૂહિક પ્રાર્થના કરશેજેમાં ગુરુજી, માતાજી, ગાયત્રી માતાનું આવાહન,મંત્રજાપ, ભજન – કિર્તન,સત સાહિત્યનું વાંચન, ચિંતન મનન, આરતી ચાલીસા,શુભકામના,શાંતિપાઠ (૪૫-૫૦ મિનિટ) કરવાના છે.

૫.      સ્થાપનાના દિવસે ઘરના એક સભ્ય ઉપાવાસ કરશે.

૬.      કળશની પાસે દરરોજ એક મુઠ્ઠી અનાજ માટે એક રૂપિયો અને અંશદાન માટે એક રૂપિયો મોકવો અને છેલ્લા દિવસ જમા કરાવવો.

૭      ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા બાદ જમવું. બલિવૈષ્વ દેવ હવના દરરોજ કરવો.(અગ્નિ દેવતાને પાંચ આહુતી આપવી.) સવારે મંત્ર જાપ કરી પછી સૂર્ય ભગવાનને અધર્ય  અર્પણ કરવું.

૮      કળશ પાસે સવાર સાંજ પ્રસાદમાં શુદ્ધ જળ અને તુલસી પાન રાખવું.

૯      વડોદરા યજ્ઞમાં આવો ત્યારે  દરેક પોતાના ઘેરથી હવન માટે ચાર સમિધા ( આંબો, આંકડો, પીપળો, વડ કે સમડાના દાતણ)  લાવવા.

૧૦.    કળશ સ્થાપના દરમ્યાન ઘરના દરેક સભ્યોએ સંયમશીલતાવાળું જીવન જીવવું અને કળશ ઊઠાવી લીધા બાદ ત્રણ મહિના સુધી ઘરમાં આવું જ વાતાવરણ બનાવી રાખવું.

ચાર સંયમો  :  ઈન્દ્રિય સંયમ,  અર્થ સંયમ,સમય સંયમ, વિચાર સંયમ

૧.      ઈન્દ્રિય સંયમ  :

 • અઠવાડીયામાં એક દિવસ વ્રત ઉપવાસ રાખવો અને તે દિવસે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું.
 • આહાર સાત્વિક, સુપાચ્ય અને સ્વાસ્થ્યાવર્ધક લેવો,નશાકારક પદાર્થ અને અભક્ષ્ય ખોરાક ન લેવો.
 • બધાની સાથે મધુર વ્યાવહાર કરવો, મીઠી,મધુર અને સત્યવાણી બોલવી. આપણી કંઈ ભૂલ થાય તો માફી માંગી હળવા થઈ જવું.
 • લોક કલ્યાણના કાર્યો કરવા,ખોટા કાર્યમાં ભાગીદાર ના બનવું.
 • બીજાના દોષ જોવાના બદલે તેના સદગુણ જોવાની આદત પાડવી.

૨. અર્થ સંયમ  :

 • સાદું જીવન, ઉચ્ચ વિચાર અપનાવવા.
 • ખોટા ખર્યા ન કરવા, બચત થાય તે સદકાર્યોમાં વાપરવી.
 • પોતાના માટે કઠોરતા અને બીજાના માટે ઉદારતા રાખવી.
 • વ્યસન, ફેશન, કુરિવાજોમાં ધન ન વેડફવું, લગ્ન સાદાઈથી  કરવા.

૩. સમય સંયમ  :

 • દરેક કાર્ય માટે નિયમિત દિનચર્યા બનાવવી.
 • આળસ પ્રમાદમાં સમય ન બગાડવો.
 • આપણે સમય બરબાદ કરીશું તો સમય આપણને બરબાદ કરી નાખશે.
 • ગયેલા સમય અને ગયેલા પ્રાણ પાછા ફરતા નથી. ઊપાસના સ્વાધ્યાય અને સેવા માટે સમય ફાળવવો.

૪. વિચાર સંયમ  :

 • નકારાત્મક, નિરાશા, હતાશ અને ઉદાસીનતા વધે તેવા વિચારોથી દૂર રહેવું. હંમેશા સકારાત્મકતા અપનાવો.
 • આપણે શ્રેષ્ઠ બનીએઅને બીજાને શ્રેષ્ઠ બનાવીએ
 • હળી મળીને ખાવું અને એકબીજાના સુખ દુ:ખમાં ભાગીદાર બનીએ.

૨૧મી સદીનો યુવાન નાટીકા : ગાયત્રી પરિવાર રાજકોટ

ગુરુપૂર્ણિમા મહોત્સવ – ૨૦૧૮
૨૧મી સદીનો યુવાન નાટીકા : ગાયત્રી પરિવાર રાજકોટ

ગુરુ પૂર્ણિમા પર્વ – ૨૦૧૮

ગુરુપૂર્ણિમા પોતાના પ્રભુના સ્મરણ અને સમરણનું મહા૫ર્વ છે.

“ગુરુ ર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરર્બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુત્ર્વે નમ: ॥

આજે સદ્દગુરુની પૂર્ણતાની અનુભૂતિનો મહોત્સવ છે તે !

પરમ પૂજય ગુરુદેવનું કથન : મારું સ્વરૂપ સાહિત્યમાં છુપાયેલ છે,  સાચો સ્વાધ્યાય એ જ છે, કે જેનાથી આપણી ચિંતાઓ દૂર થાય,  આપણી શંકા કુશંકાનું સમાધાન થાય, મનમાં સદ્દભાવ અને શુભ સંકલ્પોનો ઉદય થાય, જેથી આત્માને શાંતિનો અનુભવ થાય.

જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન

એક આદર્શ ગ્રંથ :  યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. એ એવો ઉ૫યોગી ગ્રંથ છે કે જેનું ફક્ત એક પાનું દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે.

પુન: પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ : ગાયત્રી પ્રજ્ઞાપીઠ – ગીંગણી

શ્રી ગાયત્રી પ્રજ્ઞાપીઠ – ગીંગણી તા.જામજોધપુર જી. જામનગર પુન: પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તા. ૧૮ થી ૨૦ જાન્યુઆરી – ૨૦૧૮

જાહેર આંમત્રણ  : ૧૮ થી ૨૦ જાન્યુઆરી – ૨૦૧૮

 1. જયવંતસિહ જાડેજા, જામનગર   :  https://youtu.be/t7hN-6zM_Ys
 2. ભરતસિંહ જાડેજા, ગોંડલ           :  https://youtu.be/7E_1Q7WvpU0
 3. બી.બી. ભીમજીયાણી, જેતપુર    :  https://youtu.be/MBsG-W7OpDo

કાર્યસૂચિ :  

તા.૧૮-૧-૨૦૧૮ મહાસુદ ૧ ને ગુરુવાર 

ગૌ પૂજન અને ગાયો તથા કુતરાઓને લાડુ જમાડવા સાથે બટુક ભોજન તેમજ

પુસ્તક મેળાનું ઉદ્દ્ઘાટન સમય ૯-૩૦ થી…..

પુન: પ્રાણપ્રતિષ્ઠા પૂજન વિધીના યજમાન પદે શ્રી રતિલાલ હિરજીભાઈ પોપટ તથા સહપરિવાર અને આત્મીયજનો ગાયત્રી પ્રજ્ઞાપીઠ ગીંગણીનું નવ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે

( જેનું ભૂમિ પૂજન ૧૯૮૧ માં પ.પૂ. ગુરુદેવ પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીના કરકમલો દ્વારા થયેલ)

અમારા મુખ્ય માનવંતા મહેમાનો
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ – મથુરા, શ્રી રાજુભાઈ દવે – અમદાવાદ શ્રી કનુભાઈ પટેલ – અમદાવાદ શ્રી અશ્વિનભાઈ જાની – અમદાવાદ

તા. ૧૯-૧-૨૦૧૮ મહાસુદ ૨ ને શુક્રવાર સમય બપોરે ૨-૩૦ થી સાંજે ૬.૩૦

 • મૂર્તિઓની નગરયાત્રી,
 • યજમાનોની હેમાદ્રિ શ્રવણ (દેહશુદ્ધિ)
 • નૂતન મૂર્તિઓનો ધાન્યાધિવાસ,
 • આમંત્રિત મહેમાનોનું સ્વાગત
 • સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સમય : રાત્રે ૮-૦૦ થી ૧૦-૩૦

તા.૨૦-૧-૨૦૧૮ મહાસુદ ૩ને શનિવાર સમય સવારે ૮-૦૦ થી ૧૨-૦૦  વેદમાતા ગાયત્રી મૂર્તિની પુન:પ્રાણ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને ગણેશજી, હનુમાનજી તેમજ “પ્રખર પ્રજ્ઞા” “સજલ શ્રદ્ધા” ની નૂતન પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વિધિ તેમજ ધ્વજાજી આરોહણ વિધિ

૫૧ કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ વિવિધ સંસ્કારો પૂર્ણાહુતિ સમય ૮-૦૦ થી બપોરે  ૪-૦૦

ભોજન પ્રસાદ (સમસ્ત ગામ પ્રસાદ) સમય : સાંજે ૫-૦૦ થી ..

સંપર્ક :  પરસોતમભાઇ ડઢાણિયા મો. ૯૪૨૮૦ ૭૯૪૬૬, નવિનભાઈ બળોચિયા : મો. ૯૯૨૫૬ ૪૮૯૪૨

શ્રી ગાયત્રી પ્રજ્ઞાપીઠ – ગીંગણી તા.જામજોધપુર જી. જામનગર

%d bloggers like this: