૦૫ ગાયત્રી સાધનાની ઉપલબ્ધિઓ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – ૦૫ ગાયત્રી સાધનાની ઉપલબ્ધિઓ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

૫ ગાયત્રી સાધનાની ઉપલબ્ધિઓ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

Free Download Books :

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

0૪. ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ ગાયત્રી મહામંત્ર, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

0૪. ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ ગાયત્રી મહામંત્ર, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

0૪. ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ ગાયત્રી મહામંત્ર, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

Free Download Books :

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૩. આપણા બ્રાહ્મણ અને સંતને જીવંત રાખીયે, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

0૩. આપણા બ્રાહ્મણ અને સંતને જીવંત રાખીયે, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

0૩. આપણા બ્રાહ્મણ અને સંતને જીવંત રાખીયે, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

Free Download Books :

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૨. આપત્તિકાળનું અધ્યાત્મ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૨. આપત્તિકાળનું અધ્યાત્મ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

0૨. આપત્તિકાળનું અધ્યાત્મ, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો  https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૧. વિજ્ઞાન અને અઘ્યાત્મનો સમન્વય કેવી રીતે થશે ?

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જન્મ શતાબ્દી પુસ્તકમાળા – 0૧. વિજ્ઞાન અને અઘ્યાત્મનો સમન્વય કેવી રીતે થશે ?, પ્રવચન – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગઋષિ યુગદ્રષ્ટાના લેખન-પ્રવચનના ક્ષીરસાગરના સતત મંથનના પ્રબળ પુરુષાર્થથી નીકળેલા નવનીતનો ભંડાર છે. દરરોજ વાંચીને તેના ૫ર ચિંતન મનન કરવાનો અભ્યાસ કરી લેવામાં આવે તો વાચકના જીવનની જટિલમાં છટિલ સમસ્યાઓનું સમાધાન ઘરબેઠે મળી શકે છે. અંધકાર અને ગૂંચવણથી ભરેલા પ્રત્યેક માર્ગ ૫ર આ પુસ્તક પ્રેરક માર્ગદર્શન આ૫શે. નિરાશામાં આશાનો સંચાર કરશે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

વિજ્ઞાન અને અઘ્યાત્મનો સમન્વય કેવી રીતે થશે ?  

જ્ઞાનયજ્ઞની લાલ મશાલ સદાય જલતી રહે તેવા શુભ આશયથી આપની સમક્ષ “વિચારક્રાંતિ” ના સાહિત્યનો અમૂલ્ય ખજાનો આ “ઋષિ ચિંતન”યુ ટ્યુબ ચેનલમાંથી મળી રહેશે એવી આશા રાખું છુ.

ઋષિ ચિંતન ચેનલ – યુ ટ્યૂબ માં જોડાવવા ક્લિક કરો https://www.youtube.com/rushichintan?sub_confirmation=1 👆

Rushi Chintan Channel :  Clickhere :

Play list : Rushi Chintan Channel : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1

જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો. Free download All Article,

યુગક્રાંતિના ઘડવૈયા પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યની કલમે લખાયેલ ક્રાંતિકારી સાહિત્યમાં જીવનના દરેક વિષયને સ્પર્શ કરાયો છે અને ભાવ સંવેદનાને અનુપ્રાણિત કરવાવાળા મહામૂલા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ કહેતા “ન અમે અખબારનવીસ છીએ, ન બુક સેલર; ન સિઘ્ધપુરૂષ. અમે તો યુગદ્રષ્ટા છીએ.

                   અમારાં વિચારક્રાંતિબીજ અમારી અંતરની આગ છે. એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી ૫હોંચાડો તો તે પૂરા વિશ્વને હલાવી દેશે.”  જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો  સમસ્ત સંકટોનું એક માત્ર કારણ છે                  

– માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદબુદ્ધિ સ્થપાય. તે જ માનવ કલ્યાણનો તથા વિશ્વ શાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગે છે.  યુગઋષિ પરમપૂજય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યા છે, આ ક્રાંતિકારી વિચારોને જન જન સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

चैत्र नवरात्रि गायत्री अनुष्ठान साधना 13 अप्रैल से 21 अप्रैल-2021

चैत्र नवरात्रि गायत्री अनुष्ठान साधना 13 अप्रैल से 21 अप्रैल-2021

संधिवेला , साधनावेला , अध्यात्मवेला , आत्मसात की वेला , सकारात्मक को बढाने की वेला

नवरात्रि की अवधी दिव्य अवधी इस विशेष अवधी में प्रकृति का ऐसा अनुग्रह बरसता है जिसका इंतजार सभी साधु संत महात्मा साधक गृहस्थ करते हैं

अमृत वर्षा का लाभ
जिस तरह बरसात के समय जो जितना बड़ा पात्र रखता हैं उतनी ही मात्रा में वरुण देव बिना भेदभाव के अपना अनुग्रह देते हैं
वैसे ही साधक जितना बडा अपने साधना स्वाध्याय संयम सेवा का पात्र इन दिनों रखता है उसी अनुपात बिना भेदभाव के आद्यशक्ति सविता का अमृत स्नेह शक्ति का त्रिवेणी लाभ साधक को प्राप्त होता हैं

इस दिव्य अवधी का लाभ सभी को उठाना चाहिए , भले ही कम हो या ज्यादा , मौका नही छोड़ना हैं …

इस महान वेला में हम साधक गुरु , गायत्री , गंगा , गौ और गीता को साध्य बना करके अपनी साधना का लक्ष्य पा सकते हैं :-

गुरु :- नौ दिन सिर्फ व सिर्फ गुरुसत्ता का पठन , पाठन , मनन , चिन्तन और ध्यान
गायत्री :- नौ दिनों में गायत्री का 24,000 मंत्र जप या 2400 मंत्र लेखन या 240 गायत्री चालीसा का अनुष्ठान
गंगा :- कलश की स्थापना
गौ :- गौघृत अखण्ड दीपक की स्थापना , गौ पंच गव्य का सेवन
गीता :- गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय

गायत्री अनुष्ठान
गायत्री अनुष्ठान के अनन्त फायदे हैं , और वह जब नवरात्री में की जाती हैं तो उसका लाभ और कई गुना बढ़ जाती हैं ।

अनुष्ठान के सभी नियमों के पालन से अत्याधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता हैं
यह साधना की उत्तम दिव्य सन्धि हैं …

क्या करना हैं ?
संयम , साधना , स्वाध्याय और सेवा नियम :-

 • संयम:-*
  1) आहार :- पुर्ण शाकाहारी भोजन ; कम से कम अन्न का सेवन ; हो सके तो सिर्फ सिर्फ घर का ही भोजन का सेवन ; हो सके तो अस्वाद भोजन का सेवन ; हो सके तो सिर्फ व सिर्फ गौ दूध ; दही , घी , रस और जल का सेवन अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी जल का सेवन …

2) तप जमीन / तख्ते पर सोना ; अपना काम खुद करना ;
3) ब्रह्मचर्य शारिरिक , मानसिक , वाचिक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन
4) मौन हो सके तो पूरे नौ दिन मौन का पालन ; नही तो प्रतिदिन 1-2 घंटे का मौन ; कम से कम बोले , मीठा बोले , मुस्कुराते हुये बोले ; सत्य वाचा का पूर्ण पालन करे ; टेलीविजन और सिनेमा से दूरी ; सकारात्मक बाते ही चिंतन में लाये और करे
5) अहिंसा शरीर , मन और वाचा से किसी भी जीव को नही दुखाये

 • *साधना **
  1) जप रोजाना कम से कम तीन घण्टे का जप / गायत्री मंत्र लेखन / गायत्री चालीसा
  2) ध्यान रोजाना परम पूज्य गुरुदेव के साथ 30 मिनिट का ध्यान
  3) आत्मबोध उठते ही 5-10 मिनिट सविता देवता का ध्यान और पूरे दिनचर्या की रूपरेखा
  4) तत्वबोध सोने के पहले गुरुदेव और माताजी का ध्यान , अपनी गलतियों के लिए क्षमा और प्रणाम करते हुए अपने आप को गुरुचेतना में लीन
  5) नादयोग माताजी के साथ मे कम से कम 15 मिनिट का नादयोग
  6) गायत्री यज्ञ रोजाना घर पर 24 मंत्राहुति
  7) सामुहिक यज्ञ रविवार को गुरु भाई बहनों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन यज्ञ
 • *स्वाध्याय **
  रोजाना कम से कम 1 घंटे का गायत्री महाविज्ञान या किसी एक गायत्री वांगमय का स्वाध्याय
 • *सेवा **
  रोजाना गायत्री प्रार्थना सभी की मंगल कामना के लिये अपनी साधना की आहुति

कैसे करना हैं ?
1) संकल्प 13-अप्रिल के ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव और माताजी आवाहन और सान्निध्य में अनुष्ठान के लिए संकल्पित होना
2) पूर्णाहुति
21-अप्रैल को गायत्री हवन के साथ मे पूर्णाहुति ;
पूर्णाहुति में कम से कम अपनी एक बुराई का त्याग और एक अच्छाई का आत्मसात ;
3) दान अपने अंश समय प्रतिभा का दान समाजहित लोकहित के लिये

हम सब की नवरात्री साधना सफल हो उसके लिए गुरुसत्ता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहे यही उनके चरणों मे प्रार्थना …
तस्मै श्री गुरुवे नमः

આ શ્રૃંખલા હારમાળાનું આ ‘દેવ સંસ્કૃતિ વ્યાપક બનશે સીમિત નહીં રહે

પુસ્તકનો પરિચય મેળવવા માંગો છો?

પ્રસ્તૃત પુષ્પમાળામાં એ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે કે આત્મવિજ્ઞાનથી માંડી વ્યવહારિક અઘ્યાત્મના દરેક ક્ષેત્રને સ્પર્શતા ગાગરમાં સાગર જેવા કિંમતી વિચારોને ક્રમબદ્ધ રીતે આ૫ની સમક્ષ મૂકવામાં આવે. આ શ્રૃંખલા હારમાળાનું

આ ‘દેવ સંસ્કૃતિ વ્યાપક બનશે સીમિત નહીં રહે
લેખિકા : માતા ભગવતી દેવી શર્મા આશા રાખવામાં આવે છે કે વાચકો આ વિચાર અમૃત વડે જાતે લાભ મેળવે અને બીજા અનેકો સુધી આ રોશની પ્રકાશને ફેલાવે.
આ પુસ્તક ના મહત્વના મુદ્દા :
🕉️ “ભારતીય સંસ્કૃતિ – દેવ સંસ્કૃતિ”
🕉️ “અનેકતામાં એકતા દેવસંસ્કૃતિની વિશેષતા”
🕉️ “પ્રવાસી ભારતીયો માટે એક સુનિશ્ચિત કાર્યક્રમ”
🕉️ “સંસ્કારયુક્ત શિક્ષાની વ્યવસ્થા”
🕉️ “શાંતિકુંજ : હરિદ્વાર સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાનનું કેન્દ્ર”

પુસ્તકનો પરિચય મેળવવા માંગો છો?
પુસ્તક પરિચય ઑડિયો :

ઇ-બુક વાંચવા માટે આ લિંકને ક્લિક કરો.

_ તમને પુસ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા વિચારો જણાવો. જ્યારે તમને ગમે, ત્યારે આ પુસ્તક તમારા મનપસંદ, મિત્રો અને ભાઈઓ સાથે શેર કરો.

-આવતીકાલે અમે ફરી એક નવી પુસ્તક લઈને તમારી સામે આવીશું. અમે તમારા મૂલ્યવાન પ્રતિસાદની રાહ જોતા રહીશુ।

 • 😊 તમારું વાંચન આનંદદાયક બને. આ શુભેચ્છાઓ સાથે 🙏

શુભેચ્છાઓ, સાહિત્યની ટીમ

આજનું પુસ્તક : કામ ઉલ્લાસ એક સર્જનાત્મક ઉપયોગ

પુસ્તકનું નામ : કામ ઉલ્લાસ એક સર્જનાત્મક ઉપયોગ

લેખક : પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

વૈજ્ઞાનિક શબ્દોમાં પ્રકૃતિને રયિ અને પુરુષને પ્રાણ કહેવાય છે. આને શક્તિ અને શિવ કહે છે. વેદોમાં એને સોમ અને અગ્નિ કહે છે. અધિક સમજવું હોય તો ઋણ(નેગેટિવ) અને ઘન (પોઝિટિવ) વિદ્યુત ધારાઓ કહી શકાય છે. વિદ્યુત વિજ્ઞાનના જ્ઞાતા જાણે છે કે પ્રવાહ (કરંટ)ના અંતરાલમાં ઋણ – ઘન બન્ને ધારાઓનું મિલન-વિસર્જન થતા રહે છે. આ મિલન – વિસર્જનની ક્રિયા ન હોય તો વિજળી નો ઉદ્દભવ સંભવી જ ન શકે.
સૃષ્ટિની શરૂઆત પ્રકૃતિ અને પુરુષ બન્નેના મિલનથી થઈ છે.આધ્યાત્મિક કામ વિજ્ઞાન નર-નારીની નિર્મળ સમીપતાનું સમર્થન કરે છે. દામ્પત્યજીવનમાં તેને ઈન્દ્રિય તૃપ્તિ અને કામક્રિડા દ્વારા ઉત્પન્ન થતા હર્ષોલ્લાસની પરિધિ સુધી જ સિમિત રાખી શકાય છે એને અતિરિક્ત એ સૌમ્ય સામિપ્ય અપ્રતિબંધિત રહેવું જોઇએ.
મનુષ્ય જીવનમાં ઈન્દ્રિય સંયમ, વિચાર સંયમ, અને સમય સંયમની ઉપયોગિતાનું મહત્વ જરૂરી છે. દરેક પ્રકારની સંયમશક્તિના ઉપાર્જન માટે વ્યક્તિગત દષ્ટિકોણનું પરિસ્કૃતિ હોવું શ્રેયસ્કર અને અનિવાર્ય છે. સંયમશક્તિનો સર્જનાત્મક ઉપયોગ વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર તેમજ વિશ્વ માટે લાભદાયક છે. શારીરિક દુષ્કર્મોની જેમ માનસિક દુષ્કર્મો નો પણ સ્વાસ્થ્ય પર પ્રભાવ પડે છે. અશ્લીલ ચિંતનનો કુપ્રભાવ એકલા એ જ વ્યક્તિ પર નહીં પરંતુ બીમારીની જેમ સમાજમાં પણ ફેલાતો રહે છે.

સદ્ વાક્યો :
⭐ અધ્યાત્મ તત્વજ્ઞાનની માન્યતાઓ નર-નારીની વચ્ચે ઊભી કરવામાં આવેલ અનિચ્છનીય દિવાલો તેમજ મનુષ્યને અલગ પાડીને જે એકબીજાના સહકાર-સહયોગમાં અસ્વાભાવિક અને અપ્રાકૃતિક પ્રતિબંધ છે તેને દૂર કરી રહી છે.
⭐ ઈશ્વરના અનુદાન રૂપી નારીરત્નને નિર્દયતાપૂર્વક પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે તો તેની પ્રતિક્રિયા પણ અવળી અને અનુપયોગી જ હશે.

જરૂરી સૂચનો :
🕉️ શક્તિઓનો અનાવશ્યક અપવ્યય થાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી
🕉️ સમય રૂપી સંપત્તિને જે કામમાં લગાવીએ તે કામમાં પ્રગતિ થવા લાગે છે.
🕉️ સુવિધા અને સ્વાસ્થ્યના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની એક દિનચર્યા બનાવીને દૃઢતાપૂર્વક પાલન કરવું જરૂરી.
🕉️ ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે માનસિક વ્યાભિચારની ભયંકર સંક્રામક બીમારીથી સ્વયંની રક્ષા અતિઆવશ્યક
🕉️ સૂર્યોદય પહેલાંનો બે કલાકનો સમય-‘અમૃત સમય’

લેખક વિશે
_પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય * (1911-1990), ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સમાજ સુધારક, મહાન ગાયત્રી સાધક અને વૈજ્ઞાનિક આધ્યાત્મિકતાના પ્રણેતા, તેમણે 3200 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા.

2 મિનિટથી ઓછા સમયમાં કોઈ પુસ્તકનો પરિચય મેળવવા માંગો છો?

ઑડિયો – વીડિયો :

ઇ-બુક વાંચવા માટે આ લિંકને ક્લિક કરો.

_ તમને પુસ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા વિચારો જણાવો. જ્યારે તમને ગમે, ત્યારે આ પુસ્તક તમારા મનપસંદ, મિત્રો અને ભાઈઓ સાથે શેર કરો.

-આવતીકાલે અમે ફરી એક નવી પુસ્તક લઈને તમારી સામે આવીશું. અમે તમારા મૂલ્યવાન પ્રતિસાદની રાહ જોતા રહીશુ।

 • 😊 તમારું વાંચન આનંદદાયક બને. આ શુભેચ્છાઓ સાથે 🙏

શુભેચ્છાઓ,
સાહિત્યની ટીમ

આજનું પુસ્તક : દેવસંસ્કૃતિનો મેરુદંડ વાનપ્રસ્થ છે.

દેવસંસ્કૃતિનો મેરુદંડ વાનપ્રસ્થ છે.

લેખક : પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

માનવીય ગરિમા જાળવવા માટે સદ્ ગુણો જરૂરી જ નહીં પરંતુ અનિવાર્ય પણ છે. સંસ્કારોનું સિંચન એ જ સદગુણોને જીવનમાં ઉતારવા માટેનો એક સશક્ત મનોવૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક પ્રયાસ છે. સદગુણોનું વ્યક્તિત્વ સાથે મિલન એટલે જ સંસ્કાર.

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ચાર આશ્રમ વર્ણવેલા છે. બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, અને સન્યાસ . સમાજમાં વાનપ્રસ્થ પરંપરાની વ્યવસ્થા સાધુ, બ્રાહ્મણોનું કર્તવ્ય નિભાવનાર લોકોને ઘડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી હતી. અડધું જ આયુષ્ય અંગત અને પારિવારિક જીવન માટે માનવામાં આવતું હતું.બાકીનું જીવન લોકોની અમાનત માનીને તેમના માટે સમર્પિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હતો. વાનપ્રસ્થનો લાભ વ્યક્તિને અંગત સ્તરે પણ મળતો હતો. આત્મ કલ્યાણના ઉપાયોને અપનાવવા તેનું સફળ પ્રયોગ કરવા માટે ક્ષેત્ર, સમય અને પરિસ્થિતિઓ મળતી હતી. એ જરૂરી હતું કે જન્મથી કુળ કે વંશ વિશેષ ધરાવનાર વ્યક્તિ જ સાધુ-બ્રાહ્મણની જીવનશૈલી અપનાવે. પરંતુ પ્રત્યેક ભાવનાશીલ તપ-ત્યાગ સંયમ- સેવામાં મગ્ન રહીને સાધુ બ્રાહ્મણનું જીવનચરિતાર્થ કરતા હતા. આજે દરેક ધર્મ પ્રેમી લોકસેવકને વાનપ્રસ્થનું જીવન અપનાવવા માટે યુગધર્મ પોકારી રહ્યો છે.

સતયુગની વાપસી આ એક વિધિ વ્યવસ્થા પર અવલંબીત છે.મનુષ્ય જીવન માત્ર પેટ-પ્રજનન સુધી સિમિત રહીને પશુઓની જેમ શ્વાસ વેડફી નાંખવા માટે નથી પરંતુ તેનાથી આત્મકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણના આદર્શોની પૂર્તિ કોઈના કોઈ સ્વરૂપે થતી રહેવી જોઈએ..

સદ્ વાક્યો :-
⭐ જ્યારે – જ્યારે દુષ્પ્રવૃત્તિઓ વધી છે – સતપ્રવૃત્તિઓ નો લોપ થયો છે અને લોકજીવન અંધકારમય થયું છે ત્યારે-ત્યારે ધર્માચરણના જીવંત સ્વરૂપ વાનપ્રસ્થ ભાવ સંપન્ન સર્જન શિલ્પીઓએ જ જવાબદારી અદા કરી છે.
⭐ સમજદારોને અનુરોધ અને આગ્રહ એક જ છે કે ઉપલબ્ધ જીવન સંપદામાંથી જેટલો વધારે ભાગ પૂણ્ય – પરમાર્થ માટે લગાવવાનું સંભવ હોય એટલું પુરી તત્પરતાથી લગાવવાનું અને અભિષ્ટ ઉદ્દેશ્ય માટે સમર્પિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે.

મહત્ત્વના આકર્ષક મુદ્દા :

🕉️ દેવસંસ્કૃતિનો મેરુદંડ છે વાનપ્રસ્થ
🕉️ પૃથ્વીના દેવતા-ભૂસુર- પુરોહિત
🕉️ સરળ પરંતુ અતિ પ્રભાવી કાર્યપદ્ધતિ
🕉️ અનુકરણીય આદર્શ આપણે જ પ્રસ્તુત કરવાનું છે.
🕉️ સામાજિક સ્વસ્થતા માટે વાનપ્રસ્થ પરંપરા આવશ્યક જ નહીં પરંતુ અનિવાર્ય પણ છે.

લેખક વિશે
_પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય * (1911-1990), ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સમાજ સુધારક, મહાન ગાયત્રી સાધક અને વૈજ્ઞાનિક આધ્યાત્મિકતાના પ્રણેતા, તેમણે 3200 થી વધુ પુસ્તકો લખ્યા.

2 મિનિટથી ઓછા સમયમાં કોઈ પુસ્તકનો પરિચય મેળવવા માંગો છો?

ઑડિયો – વીડિયો :

ઇ-બુક વાંચવા માટે આ લિંકને ક્લિક કરો.

_ તમને પુસ્તક કેવી લાગી, અમને તમારા વિચારો જણાવો. જ્યારે તમને ગમે, ત્યારે આ પુસ્તક તમારા મનપસંદ, મિત્રો અને ભાઈઓ સાથે શેર કરો.

-આવતીકાલે અમે ફરી એક નવી પુસ્તક લઈને તમારી સામે આવીશું. અમે તમારા મૂલ્યવાન પ્રતિસાદની રાહ જોતા રહીશુ।

 • 😊 તમારું વાંચન આનંદદાયક બને. આ શુભેચ્છાઓ સાથે 🙏

શુભેચ્છાઓ,
સાહિત્યની ટીમ

%d bloggers like this: