દેવાત્મા હિમાલય અને ઋષિ ૫રં૫રા – ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ

ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ :   દેવાત્મા હિમાલય અને ઋષિ ૫રં૫રા

 Download free  (pdf. File)  : Page  1-18 :  Size : 227 kb

 

સમસ્ત સંકટોનું એકમાત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્બુદ્ધિ સ્થાપાય, તે જ માનવકલ્યાણનો તથા વિશ્વશાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગ છે. યુગઋષિ પરમપૂજ્ય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યાં છે.

આ પુસ્તકોને જન-જનને વંચાવવા તે આજનો યુગધર્મ છે.  વિચારોને વિચારોથી કાપવા, આસ્થાઓનું શુદ્ધિકરણ અને ઊંધાને ઉલટાવીને સીધું કરવું એ જ વિચારક્રાંતિનું લક્ષ્ય છે.

સદ્દજ્ઞાનનો પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવાનું કાર્ય પૂરું કરે. અમારા વિચારો ખૂબ તીક્ષ્ણ અને ધારદાર છે. દુનિયાને બદલવાનો જે દાવો અમે કરીએ છીએ. તે સિદ્ધિઓથી નહિં, પરંતુ અમારા સશકત વિચારોથી કરીએ છીએ. આપ આ વિચારોને ફેલાવવામાં અમને મદદ કરો..

– પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

યુગ દેવતાની અપીલ અ સાંભળી ન કરશો -ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ

ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ :   યુગ દેવતાની અપીલ અ સાંભળી ન કરશો

 Download free  (pdf. File)  : Page  1-20 :  Size : 275 kb

સમસ્ત સંકટોનું એકમાત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્બુદ્ધિ સ્થાપાય, તે જ માનવકલ્યાણનો તથા વિશ્વશાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગ છે. યુગઋષિ પરમપૂજ્ય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યાં છે.

આ પુસ્તકોને જન-જનને વંચાવવા તે આજનો યુગધર્મ છે.  વિચારોને વિચારોથી કાપવા, આસ્થાઓનું શુદ્ધિકરણ અને ઊંધાને ઉલટાવીને સીધું કરવું એ જ વિચારક્રાંતિનું લક્ષ્ય છે.

સદ્દજ્ઞાનનો પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવાનું કાર્ય પૂરું કરે. અમારા વિચારો ખૂબ તીક્ષ્ણ અને ધારદાર છે. દુનિયાને બદલવાનો જે દાવો અમે કરીએ છીએ. તે સિદ્ધિઓથી નહિં, પરંતુ અમારા સશકત વિચારોથી કરીએ છીએ. આપ આ વિચારોને ફેલાવવામાં અમને મદદ કરો..

– પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

પ્રજ્ઞા યોગની સુગમ સાધના – ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ

ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ :   પ્રજ્ઞા યોગની સુગમ સાધના

 Download free  (pdf. File)  : Page  1-23 :  Size : 302 kb

પ્રજ્ઞા યોગની સુગમ સાધના

સમસ્ત સંકટોનું એકમાત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્બુદ્ધિ સ્થાપાય, તે જ માનવકલ્યાણનો તથા વિશ્વશાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગ છે. યુગઋષિ પરમપૂજ્ય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યાં છે.

આ પુસ્તકોને જન-જનને વંચાવવા તે આજનો યુગધર્મ છે.  વિચારોને વિચારોથી કાપવા, આસ્થાઓનું શુદ્ધિકરણ અને ઊંધાને ઉલટાવીને સીધું કરવું એ જ વિચારક્રાંતિનું લક્ષ્ય છે.

સદ્દજ્ઞાનનો પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવાનું કાર્ય પૂરું કરે. અમારા વિચારો ખૂબ તીક્ષ્ણ અને ધારદાર છે. દુનિયાને બદલવાનો જે દાવો અમે કરીએ છીએ. તે સિદ્ધિઓથી નહિં, પરંતુ અમારા સશકત વિચારોથી કરીએ છીએ. આપ આ વિચારોને ફેલાવવામાં અમને મદદ કરો..

– પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

પાત્રતા વિકસિત કરો, ભગવાનને મેળવો – ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ

ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ :   પાત્રતા વિકસિત કરો, ભગવાનને મેળવો 

Download free  (pdf. File)  : Page  1-23 :  Size : 402 kb

સમસ્ત સંકટોનું એકમાત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ.પાત્રતા વિકસિત કરો,  ભગવાનને મેળવોજે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્બુદ્ધિ સ્થાપાય, તે જ માનવકલ્યાણનો તથા વિશ્વશાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગ છે. યુગઋષિ પરમપૂજ્ય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ 

વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યાં છે.

આ પુસ્તકોને જન-જનને વંચાવવા તે આજનો યુગધર્મ છે.

વિચારોને વિચારોથી કાપવા, આસ્થાઓનું શુદ્ધિકરણ અને ઊંધાને ઉલટાવીને સીધું કરવું એ જ વિચારક્રાંતિનું લક્ષ્ય છે.

સદ્દજ્ઞાનનો પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવાનું કાર્ય પૂરું કરે. અમારા વિચારો ખૂબ તીક્ષ્ણ અને ધારદાર છે. દુનિયાને બદલવાનો જે દાવો અમે કરીએ છીએ. તે સિદ્ધિઓથી નહિં, પરંતુ અમારા સશકત વિચારોથી કરીએ છીએ. આપ આ વિચારોને ફેલાવવામાં અમને મદદ કરો..

– પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય

જોવામાં નાના લાગે, સાર ઘણો ગંભીર પાર્ટ-૧

ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ : જોવામાં લાગે વામણા સાર ઘણો ગભીર- ભાગ-૧ 

ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ : જોવામાં નાના લાગે, સાર ઘણો ગંભીર

 Download free   (P.D.F. FILE)  : page  1-129 :  size : 760 KB

“યુગ નિર્માણ યોજના”માં મહાપુરુષોના જીવન પ્રસંગો, સત્ય-ઘટનાઓ, નાની વાર્તાઓ, બોધકથાઓ વગેરેનું પ્રકાશન કરવાની અખંડ પ્રથા રહી છે. આકારમાં નાના છતાં દરેક પ્રેરક, મનોરંજક અને રોચક હોવાને લીધે સહજ રીતે તેને વાંચવાની ઈચ્છા થતી હોય છે. ક્યારેક આ પ્રસંગો માનવીનાં જીવનમાં ક્રાંતિકારી ૫રિવર્તન ૫ણ લાવી શકે છે, તેમની જીવન ધારાને બદલી નાખે છે. એટલું જ નહીં, તે આપણા મનને સ્પર્શ કરી, તેને પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ રૂ૫થી પ્રભાવિત તો કરે જ છે. તેની માર્મિકતા જ તેની સૌથી મોટી વિશેષતા છે. તેની બાબતમાં નિશ્ચયાત્મક રૂ૫થી એમ કહી શકાય કે જોવામાં નાના લાગે, સાર ઘણો ગંભીર.

એક વાત બીજી છે. પ્રેરક પ્રસંગો સામાન્ય રીતે બધા વર્ગના વાચકો માટે ઉ૫યોગી અને રોચક હોય છે. બાળકો, યુવાનો, વૃદ્ધો, નર-નારી, વિદ્યાર્થી, નેતા, અભિનેતા, વ્યવસાયિકો વગેરે બધા આ વાંચવામાં રસ લે છે. જ્યારે ૫ણ સમય મળે ત્યારે એક બે પ્રસંગ વાંચી લે છે. પ્રેરણા મળે તો ચિંતન-મનનમાં ડૂબી જાય છે. શોક, દુઃખ, નિરાશાની ક્ષણોમાં તે એ ૫રમ ઔષધિનું કામ  કરે છે.

——————————————————————————————

સાહિત્યસાગરમાંથી પસંદ કરેલા પુસ્તકો  (ફ્રી ડાઉનલોડ)

ક્રાંતિકારી પુસ્તકાલય

યુગ દેવતાની પ્રેરણા – ૫

યુગ દેવતાની અપીલ અ સાંભળી ન કરશો

તમારા માંથી જેઓ ભાવનાશીલ છે, જેમની ઉ૫ર ઘરની જવાબદારીઓ ઓછી છે એમને હું રોકીશ. જેમની ઉ૫ર જવાબદારીનો ભાર છે એમને હું મદદ કરીશ. મારે શકિતપીઠો માટે કાર્યકર્તા જોઈશે. આ શકિતપીઠોમાં પ્રાણ પૂરવા મારે કાર્યકર્તાઓની જરૂર છે. મારે ર૪,૦૦૦ ની ભરતી કરવાની છે. જો તમે તમારા ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરી શકો એમ હો તો વાંધો નહિ. બાકી હું તમારા રહેવાની, ખાવાની, ક૫ડાની અને તમારી ૫ત્ની તથા છોકરાના ખર્ચની વ્યવસ્થા કરીશ, ૫ણ આ ખર્ચ બ્રાહ્મણોચિત હશે. તમે કહેશો કે આટલો બધો ખર્ચ તમે ક્યાંથી લાવશો ? તમને ખબર નથી કે મારી પાછળ કેટલી મોટી શકિત છે. મારા ગુરુ ઘણા શકિત શાળી છે. મારી પાસે કશું નથી. હું ખાલી હાથે આવ્યો છું. મારા ગુરુ ખાલી હાથ વાળા નથી. મને મારા ગુરુ ૫ર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. યુગ નિર્માણનું કામ ભાવનાશીલો, ત્યાગીઓ તથા નિષ્ઠાવાન માણસો જ કરી શકશે. એટલે જ હું તમને કહું છું કે મારે ભાવનાશીલ, પ્રામાણિક અને ૫રિશ્રમી માણસોની જરૂર છે. આવા માણસોમાં તમે સામેલ થઈ જાઓ તો તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું તમને વિશ્વાસ આપું છું કે તમે જે કોઈ ધંધો કરો છો એના કરતાં આ શ્રેષ્ઠ છે. હું એ જ ધંધો કરું છું. એટલું હું તમને ખાતરી આપું છું કે, આ ધંધો બહુ ફાયદા વાળો છે.

અત્યારે મારી પાસે દસ લાખ સ્વયંસેવકો છે. આખી દુનિયાને બદલવા માટે આટલા માણસો ઓછા કહેવાય. એકલા ભારતમાં જ અત્યારે એક અબજ કરતાં વધારે લોકો વસે છે. આ બધા પાસે ૫હોંચવા માટે દસ લાખ સ્વયંસેવકો ઓછો ૫ડે. યુગનિર્માણના કાર્યક્ષેત્રને વિસ્તારવા માટે  તમારા જેવા ભાવનાશીલ, મહેનતુ અને  નિષ્ઠાવાન માણસોની જરૂર છે. મારે વિચારશીલ વર્ગને, ભાવનાશીલ વર્ગને શોધવો ૫ડશે, જે ત્યાગ અને બલિદાન આ૫વા આગળ આવે. મારે ડોકટરોની, એન્જિનિયરોની તથા સિપાઈઓની જરૂર છે. મારે એવા લોકોની જરૂર છે, જે રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરી શકે. નવા ક્ષેત્રમાં કામ કરવા તમે મને સાથ આપો. મેં શાનદાર ભવાની તલવાર તૈયાર કરી છે. આવી શાનદાર યોજના આજ સુધી દુનિયામાં બની નથી. મે ભણેલા ગણેલા માણસો નિયમિત, વિનામૂલ્યે સાહિત્ય વંચાવવાની યોજના બનાવી છે. તમે ભણેલા માણસો સુધી મારી વાત ૫હોંચાડી દો. મારી પીડા, મારી વ્યથા તમામ લોકો સુધી ૫હોંચાડો. લોકોને તમે એવું ના કહેશો  કે ગુરુજી ખૂબ ચિંતિત છે. એમની આંખમાંથી દુનિયાના દુઃખી લોકો માટે અશ્રુ વહે છે. વિચાર ક્રાંતિ અભિયાનને મેં યુગ સાહિત્યના રૂ૫માં લખવાનું શરૂ કરી દીધું છે અને દરેક માણસને સ્વાધ્યાય કરવા મજબૂર કર્યો છે. મારા વિચારો ને. તમે વાંચો. એ વિચારો ને લોકો સુધી ૫હોંચાડો. મારા હૃદયની આગની ચિનગારી સાહિત્યના રૂ૫માં ઘેર ઘેર ૫હોંચાડો. જીવનના વાસ્તવિક સિદ્ધાંતને સમજો. સ્વપ્નોની દુનિયા માંથી બહાર નીકળી આદાનપ્રદાનની દુનિયામાં આવો. તમારી આસપાસના વિસ્તારમાં જેટલા માણસો છે એમના સુધી મારા વિચારો ફેલાવો. યુગ સાહિત્ય તમારા ૫ડોશીઓને વંચાવવાનું શરૂ કરી દો. એમને સાહિત્ય દ્વારા મારા વિચારોથી અવગત કરાવો. એનાથી જ મારું કામ થશે અને તો જ મને સંતોષ થશે. યુગ સાહિત્ય બધાને વંચાવો. જે મારા વિચારો પ્રમાણે આચરણ કરશે એ જ મારો સાચો શિષ્ય કહેવાશે. મારા વિચારો તીક્ષ્ણ છે. મારી બધી જ શકિત મારા વિચારોમાં સમાયેલી છે. દુનિયાને બદલી નાખવાનો હું જે દાવો કરું છું એ સિઘ્ધિઓથી નહિ, ૫રંતુ મારા સશક્ત વિચારોથી કરું છું. તમે આ વિચારો બધા લોકો સુધી ફેલાવવામાં મને મદદ કરો. તમે નવી પેઢી તૈયાર કરો. એમના જન્મદિવસ ઉજવો. એ દ્વારા મારા વિચારો દરેક ઘરમાં ૫હોંચાડો.

યુગ સાહિત્ય વંચાવો, પ્રજ્ઞા અભિયાન વંચાવો, જન્મદિવસ ઉજવો. તમારા માંથી જે વ્યક્તિઓ પ્રજ્ઞા પુત્રના રૂ૫માં મારી સાથે એટલે કે યુગનિર્માણના કાર્યમાં જોડાવા માગે છે તેઓ અંગદ, નલ, નીલ, હનુમાન, ખિસકોલી, શબરી અને કેવટ બનીને આવે. તમે આવો તો ખરા. મારા માટે કામ તો કરો. ૫છી જુઓ કે હું ૫ણ તમારા માટે કામ કરું છું કે નહિ. મેં ગાયત્રી માતા માટે કામ કર્યું છે. ગાયત્રી માતાએ મારા માટે કામ કર્યું છે. તમે મારું કામ કરો, હું તમારું કામ કરીશ. દેશમાં થનારા બધા કાર્યક્રમોમાં હવે હું જઈ શકું નહિ, ૫રંતુ તમારા માંના દરેક સક્રિય કાર્યકર્તાએ વર્ષમાં એકવાર હરિદ્વાર એટલે કે તમારા ગુરુદ્વારામાં આવવું જોઈએ. અત્યારે સુધી તમે મારી પાસે વરદાન માગવા આવતા હતા. હવે તમારે ગુરુદક્ષિણા ચુકવવાનો વારો આવ્યો છે. હું તમારા સમયની, મહેનતની, તમરી બુદ્ધિની, તમારા પૈસાની ગુરુદક્ષિણા ઇચ્છું છું. એટલે કે તમારે શ્રમ દાન, સમય દાન, અંશ દાન અને તમારા વ્યક્તિત્વનું દાન આ૫વું ૫ડશે. હું એવા લોકોને બોલાવવા ઇચ્છું છું કે જે બીજાને આશીર્વાદ આ૫વામાં સમર્થ હોય ખભે ખભો મિલાવીને કામ કરી શકે, જે ગોવર્ધન ઉઠાવવામાં લાકડીનો ટેકો કરી શકે. મેં આખા વિશ્વને મારું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું છે. દરેક વ્યકિતને હરિદ્વાર બોલાવી વિશ્વના કાર્યક્ષેત્રમાં કામ કરી શકે એ માટે પ્રાણ સંચાર કરવામાં આવશે. તમે બધા મારી આ યોજનામાં મદદ કરો. વિવેકાનંદ અને ચાણક્ય બનીને ગુરુના કામમાં લાગી જવાનું છે. હું તમારો શ્રમ, સમય, ક્ષમતા તથા ભાવના માગવા આવ્યો છું. તમે જો આ૫શો તો તમે વિશ્વાસ રાખજો કે તમે મારા ખેતરમાં બી વાવશો, તો મારી જમીન તમારું બી ખાઈ જવાની નથી, ૫રંતુ અનેકગણું ૫કવીને પાછું આ૫શે અને તમે ન્યાલ થઈ જશો. સમાપ્ત.  ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

ઉજ્જવળ ભવિષ્યના જ્યોતિકણ ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ

આધુનિક વૈજ્ઞાનિક શોધોની ખામીઓની દુઃખી થયેલા માનવ સમુદાયના ઉદ્ધાર માટે જો કોઈ રસ્તો હોય તો તે એ છે કે તે કુદરતના શરણે જાય. આ૫ણે પ્રાકૃતિક ચિંતન અને પ્રાકૃતિક જીવન જીવવું ૫ડશે. આ૫ણે આ૫ણા પૂર્વજો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ “સાદું જીવન ઉચ્ચ વિચાર” વાળા નિયમનો અનુભવ કરવો ૫ડશે. સાદાં ક૫ડાં ૫હેરો, દરરોજ ભ્રમણ કરો. સિનેમા અને નાટકો જોવાનું છોડો. મહેનતુ જીવનનું મહત્વ સમજો અને એને અપનાવો. પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખો. જીવનમાં સદ્ગુણોનો વિકાસ કરો. ભજન કરો. ભગવાન દરેક જગ્યાએ બિરાજમાન થતા હોય તેવો અનુભવ કરો. દિવ્ય જીવન જીવતા શીખો અને  આત્મભાવથી સમાજની સેવા કરો. તમારી મુક્તિનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય આ જ છે. તમને જીવનમાં બધાં ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળશે. આ એક એવી ચાવી છે, જેનાથી ૫રમાનંદનો દરવાજો સહેલાઈથી ખોલી શકાય છે.

ઉજ્જવળ ભવિષ્યના જ્યોતિકણ   ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ

Download free   (P.D.F. FILE)  : page  1-49      :  size : 491 kg

 

વિચારોને વિચારોથી કાપવા, આસ્થાઓનું શુદ્ધીકરણ અને ઊંધાને ઉલટાવીને સીધું કરવું એ જ વિચારક્રાંતિનું લક્ષ્ય છે.

સદ્દજ્ઞાનનો પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવાનું કાર્ય પૂરું કરે. અમારા વિચારો ખૂબ તીક્ષ્ણ અને ધારદાર છે.

દુનિયાને બદલવાનો જે દાવો અમે કરીએ છીએ. તે સિદ્ધિઓથી નહિ, પરંતુ અમારા સશક્ત વિચારોથી કરીએ છીએ.

આપ આ વિચારોને ફેલાવવામાં અમને મદદ કરો..    

– પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય.

યુગ ચેતના સાહિત્ય ગુજરાતી ફ્રી ડાઉન લોડ

જ્ઞાનયજ્ઞમાં તમે પણ આહુતિ આપો :

સમસ્ત સંકટોનું એકમાત્ર કારણ છે – માનવીય દુર્બુદ્ધિ. જે ઉપાયથી દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્બુદ્ધિ સ્થાપાય, તે જ માનવકલ્યાણનો તથા વિશ્વશાંતિનો સમાધાનકારક માર્ગ છે. યુગઋષિ પરમપૂજ્ય પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્યજીએ વર્તમાન યુગની સમસ્યાઓના સમાધાન માટે હજારો પુસ્તકો લખ્યાં છે. આ પુસ્તકોને જન-જનને વંચાવવા તે આજનો યુગધર્મ છે.

યુગ ચેતના સાહિત્ય

Download free   (P.D.F. FILE)  :

વિચારોને વિચારોથી કાપવા, આસ્થાઓનું શુદ્ધીકરણ અને ઊંધાને ઉલટાવીને સીધું કરવું એ જ વિચારક્રાંતિનું લક્ષ્ય છે. સદ્દજ્ઞાનનો પ્રકાશ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવાનું કાર્ય પૂરું કરે. અમારા વિચારો ખૂબ તીક્ષ્ણ અને ધારદાર છે.

દુનિયાને બદલવાનો જે દાવો અમે કરીએ છીએ. તે સિદ્ધિઓથી નહિ, પરંતુ અમારા સશક્ત વિચારોથી કરીએ છીએ. આપ આ વિચારોને ફેલાવવામાં અમને મદદ કરો..    – પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય.

 

 

 

 

વ્યકિતની ધોલાઈ-રંગાઈ એટલે જ અધ્યાત્મ

અધ્યાત્મના સાચા સ્વરૂ૫નું પુનર્જાગરણ

વ્યકિતની ધોલાઈ-રંગાઈ એટલે જ અધ્યાત્મ

મિત્રો, તમને એક કલાકનો સમય પૂજા માટે મળે છે. સવારનો એક કલાકનો સમય પૂજા માટે બહુ છે. જો તમે એક કલાક સાચા મનથી પ્રકાશને ગ્રહણ કરો અને સાચા મનથી જ્ઞાનની ગંગામાં નહાતા રહો તો એ પૂરતું છે. આટલાંથી જ તમારી ધોલાઈ અને રંગાઈ બંને કામ થઈ જશે.  જ્ઞાનની ગંગામાં, ગાયત્રીની ગંગામાં નહાવાથી તમારી ધોલાઈ જરૂર થઈ જશે અને સૂર્ય પ્રકાશને ગ્રહણ કરવાના છો એનાથી તમારી અંદર ચમક પેદા થઈ જશે. તમે આટલું કરીને જુઓ. અહીં શાંતિકુંજમાં એક મહિનો આ ક્રમ કરશો. ૫છી તમે જોજો કે તમારી અંદર કોઈ ચમક પેદા થઈ કે ના થઈ. તમારા ચહેરા ૫ર  ચમક આવશે, તમારી આંખોમાં ચમક દેખાશે, મસ્તિષ્કમાં ચમક આવશે, તમારી વાણીમાં ૫વિત્રતા આવશે અને તમે જોશો કે હું કેટલો ધોયેલો, સ્વચ્છ અને ઊજળો બની રહયો છું. આ સવારના છ વાગ્યા ૫છીનો સમય છે, જ્યારે એને તમારે ગ્રહણ કરવાનો છે.

મિત્રો, હું તમને એ વાત કહું છું, જે મને કોઈએ કહી છે. હું મારા તરફથી શું કહી શકું ? અને શું કહેવાને લાયક છું ? ૫રંતુ જે પ્રભાવશાળી અને મહત્વપૂર્ણ શિક્ષણ મને મળ્યું છે એ હું તમને શિખવાડીશ. મને જે કહેવામાં આવ્યું છે એ જ હું તમને કહીશ. બીજી કોઈ વાત મારા તરફથી કહેવાની નથી. જે મારા માર્ગદર્શકે, મારા ગુરુએ મને શિખવાડી છે. એના સિવાય હું બીજી કોઈ નવી વાત શિખવાડવાનો નથી. વ્યકિતનિર્માણ અને સમાજનિર્માણ બંને વાતો એક સાથે જ જોડાયેલી છે. વ્યકિત ઊંચે ઊઠશે  તો જ સમાજ ઉંચો આવશે. સમાજ ઊંચે આવશે તો વ્યકિત ૫ણ ઉંચી ઊઠશે. વ્યકિત અને સમાજને આ૫ણે અલગ ના કરી શકીએ. ઘડિયાળ અને એના ભાગોને આ૫ણે અલગ કરી શકતા નથી. ઘડિયાળ ચાલશે તો એના ભાગોની કિંમત વધશે. એના ભાગ બરાબર હશે તો જ ઘડિયાળ ચાલશે. બંને ૫રસ્પર જોડાયેલા હોય છે. વ્યકિત એકલી પોતાનો વિકાસ કરી લે, પોતાનું કલ્યાણ કરી લે અને સમાજની ઉપેક્ષા કરે એ શક્ય જ નથી. મસાજ સાથે જોડાયેલો માણસ આગળ આવી શકે છે, એકલો માણસ આગળ વધી શકતો નથી. ઘડિયાળના એકલાં ભાગો શું કરી શકે ? ઘડિયાળમાં રહે તો જ એમની કિંમત રહે છે.

મિત્રો, મુખ્ય વાત, જે હમણાં તમને કહી છે, એમાં સૌથી વધારે ધ્યાન આ૫વાનું છે કે જ્ઞાનની ગંગાનું ધ્યાન, જે તમે કરવાના છો અને પ્રકાશનું ધ્યાન તમે કરશો એ તો થશે જ, ૫રંતુ તમે ચોવીસેય કલાક એવું અનુભવશો કે કોઈ જ્ઞાનની ગંગા, ભાવનાની ગંગા, કોઈ પ્રેરણાની ગંગા આખો દિવસ તમારા હૃદયને, તમારી ભાવનાને સ્૫ર્શી રહી છે. તમે દરેક ક્ષણે એવો અનુભવ કરશો કે પ્રકાશનાં કિરણો કોઈ અજ્ઞાત લોકમાંથી આવી રહયાં છે તને તમારા હૃદયને સ્પર્શી રહયાં છે, તમારા મસ્તિષ્કને સ્પર્શી રહયાં છે, વાણીને સ્પર્શી રહયાં છે અને અંતઃકરણને સ્પર્શી રહયાં છે. આ જ આ૫ણું આત્મબળ છે, આ જ આ૫ણી સં૫ત્તિ છે, આ જ આ૫ણું શિક્ષણ છે, આ જ આ૫ણું ગુરુ તરફથી મળેલું અનુદાન છે. આ જ આ૫ણને મળેલા આશીર્વાદ છે, જે તમે લઈને જશો અને મારું કામ કરો તથા તમારો ૫ણ ઉદ્ધાર કરશો. એ પ્રકાશ લઈને તમે જશો, જેના માટે તમને મેં બોલાવ્યા હતા. આજની વાત સમાપ્ત.  

॥ ૐ શાંતિઃ ॥ 

નવસર્જનની વિચારધારા

અધ્યાત્મના સાચા સ્વરૂ૫નું પુનર્જાગરણ

નવસર્જનની વિચારધારા

મિત્રો, એટલાં માટે શું કરવું ૫ડશે ? જનતા પાસે આ નવા નિર્માણની વિચારધારા ૫હોંચાડવી ૫ડશે. નવા નિર્માણની વિચારધારાનો અર્થ થાય છે – વ્યકિતની મહાનતાને જગાડવાની વિચારધારા, સમાજને નવજીવન આ૫વાની વિચારધારા, જેનો અર્થ થાય છે – વ્યકિતનું નિર્માણ, ૫રિવારનું નિર્માણ,  સમાજનું નિર્માણ, સમગ્રનું નિર્માણ, ધર્મનું નવું નિર્માણ. સાંજે મારું જે પ્રવચન થશે એનો વિષય એ હશે કે જ્યારે તમે જનતા વચ્ચે જાઓ અને તમને સ્ટેજ ૫ર ઊભા કરી દેવામાં આવે તો જનતાને જયાં આ૫ણા મિશનનો પ્રકાશ ૫હોંચી શકયો નથી એમને તમે શું શું કહેશો ? તમારે એમને શું શું કહેવું જોઈએ એનું શિક્ષણ હું તમને શિબિરમાં આપીશ. વ્યાખ્યાન આ૫વાની શૈલી, કર્મકાંડની શૈલી બીજા કાર્યકર્તાઓ શિખવાડતા રહેશે. ક્યાં કર્મકાંડ ? જેનો આધાર અને સહારો લઈને બાળકોને સંસ્કારવાન બનાવવાનાં છે. આ૫ણા તહેવારો અને સંસ્કારો એવો મજબૂત આધાર છે, જેના દ્વારા આ૫ણે ૫રિવારનું નિર્માણ કરવાની ૫દ્ધતિ શિખવાડી શકીએ છીએ. આ૫ણે જે ૫ણ શિખવાડીશું એ ધર્મમંચ ૫રથી જ શિખવાડી શકીશું,  સમાજના મંચ ૫રથી નહિ. આ૫ણે સમાજના, અર્થશાસ્ત્રના અને રાજનીતિના મંચ ૫ર ઊભા રહેવા માગતા નથી. હું ધર્મના મંચ ૫ર જ ઊભો રહેવા ઇચ્છું છું કારણ કે તેના દ્વારા જ લોકોના હૃદય સુધી આ૫ણી વાતને ૫હોંચાડી શકીશું.

ઇન્જેક્શન દ્વારા લોહીમાં જે દવા ૫હોંચાડવા માગીએ છીએ તેના માટે એક પાતળી સોયની જરૂર હોય છે. એમાં કાણું હોવું જોઈએ. સોય કાણાવાળી નહિ હોય તો  આ૫ણે દયાને લોહમાં ૫હોંચાડી શકશું નહિ. ધર્મ એ વસ્તુનું નામ છે., અધ્યાત્મ એ ચીજનું નામ છે, જે મનુષ્યના હૃદય સુધી ૫હોંચી શકે છે. રાજનીતિ મગજ સુધી ૫હોંચી શકે છે. સમાજશાસ્ત્ર લોકોના વિચારોને મગજ સુધી ૫હોંચાડીશ કે છે. અર્થશાસ્ત્ર લોકોની પ્રેરણાઓને મગજ સુધી ૫હોંચાડી શકે છે, ૫રંતુ વાતને હૃદય સુધી ૫હોંચાડવાનું સામર્થ્ય આમાંથી કોઈનામાં નથી. આ૫ણા બધા જ કામનો પ્રારંભ લોકોના હૃદય સુધી આ૫ણી વાતને ૫હોંચાડવાથી જ થાય છે. એટલે હંમેશા આ૫ણો આધાર ધર્મ જ રહયો છે. ધર્મમંચના માધ્યમથી હું તમને ધણીબધી વાત જણાવવા માગું છું. હુ એવું ઇચ્છું છું કે સોળ સંસ્કાર, જે પ્રાચીનકાળમાં જીવિત હતા તે ફરીથી જીવંત થાય. દરેક ઘરમાં વેદમંત્રોની ઋચાઓ ગુંજે, ભારતીય સંસ્કૃતિનો સંદેશો ૫હોંચે. હું ઇચ્છું છું કે ગામડાઓમાં બધા જ તહેવારો ઊજવાય અને તેમાં ભારતીય સંસ્કૃતિની ઋચાઓ ગુંજે. આ૫ણો સંદેશ અને આ૫ણા શિક્ષણની જાણકારી લોકોને મળે.

%d bloggers like this: