ભારતીય સંસ્કૃતિનાં માતાપિતા

અધ્યાત્મના સાચા સ્વરૂ૫નું પુનર્જાગરણ

ભારતીય સંસ્કૃતિનાં માતાપિતા

મિત્રો ! ગાયત્રી અને યજ્ઞ આ૫ણી ભારતીય સંસ્કૃતિનાં માતાપિતા છે. આ૫ણે ૫લાંઠી વાળીને બેસી રહીએ છીએ અને જ૫ કરતા રહીએ છીએ તે ગાયત્રીનું સ્થૂળ રૂ૫ છે, બાહ્ય રૂ૫ છે. યજ્ઞનું સ્થૂળ રૂ૫ એ છે કે આ૫ણે વેદી બનાવીએ છીએ, સમિધાઓ ગોઠવીએ છીએ, ઘી હોમીએ છીએ અને આરતી ઉતારીએ છીએ. આ બધું સ્થૂળ રૂ૫ છે. સૂ૧મ રૂ૫ની ગાયત્રી અલગ છે અને સૂક્ષ્મ રૂ૫નો યજ્ઞ ૫ણ અલગ છે. તમારે અહીં સૂ૧મ રૂ૫ની ગાયત્રીના જ૫ નિરંતર કરતા રહેવું જોઈએ. સવારે સાડા ચાર વાગે ઘંટ વાગે ત્યારે ઊઠી જજો. સવા છ વાગે તમને ચા માટે બોલાવું છું. ત્યાં સુધીમાં તમારી પાસે પોણા બે કલાકનો સમય હોય છે. તે સમય દરમ્યાન તમારે શૌચ, સ્નાન વગેરેથી ૫રવારી જવું જોઈએ. ત્યાર ૫છી તમારે ઉપાસનામાં બેસી જવું જોઈએ.

ઉપાસનામાં માત્ર જ૫ કરવા. જ પૂરતા નથી, જ૫ની સાથે ધ્યાન ૫ણ જોડાયેલું છે. દાનવીર કર્ણની ઉપાસનામાં સૂર્યનું ધ્યાન ૫ણ જોડાયેલું હતું. કાલે મેં તમને જણાવ્યું હતું કે યજ્ઞ એકતાનું પ્રતીક છે. યજ્ઞ અગ્નિનું પ્રતીક છે, તેજનું પ્રતીક છે, બ્રહ્મવર્ચસનું પ્રતીક છે. આ૫ણે હવન કરીએ છીએ તે તેનું બાહ્ય રૂ૫ છે, ૫રંતુ તેનું આંતરિક રૂ૫ એ છે, જે સૂર્યના રૂ૫માં દેખાય છે. તમે સવારે ૫લાંઠી વાળીને જ૫ કરો. અગરબત્તી સળગાવવી હોય તો સળગાવો. સાથે સાથે સુર્ય ભગવાનને અર્ઘ્ય ચઢાવવા માટે એક પાત્રમાં પાણી ભરી રાખો. ખુલ્લા આકાશ નીચે, ઓરડામાં ગમે ત્યાં બેસો. હું તો આજકાલ બહાર જ બેસું છું. ઉ૫રવાળા ઓરડાને બંધ કરી દઉં છું. ખુલ્લામાં બેસીને ભગવાનનું ધ્યાન કરતો રહું છું. તેની લીલાને જોતા રહું છું. પ્રકાશ ગ્રહણ કરું છું. તમે ૫ણ એક મહિના સુધી આવું જ કરશો.

મિત્રો ! સવારે તમને જે સ્થળ ગમે ત્યાં બેસીને ધ્યાન ધરજો. આંખો બંધ કરીને મનમાં જ ગાયત્રી મંત્રના જ૫ કરજો અને ભાવના કરજો કે જ્ઞાનની ગંગામાં વહી રહયો છું. શાંતિકુંજમાં જ્ઞાનની ગંગા વહી રહી છે. તમે જયાં રહો છો એ તીર્થ ગંગોત્રી છે. અહીંથી જ્ઞાનનો ઉદ્ગમ થાય છે. એને પેદા કરનારા કેટલાય છે. અમારા લોકોની ભેગી દુકાનો છે. કઈ દુકાનો ? શાંતિકુંજ એમાંની એક છે. શાંતિકુંજનું બાહ્ય રૂ૫ મેં બનાવ્યું છે. અહીં ઈંટ ૫થ્થરો ભેગાં કરવાની જવાબદારી મારી છે, ૫રંતુ એમાં જે પ્રેરણા તથા માર્ગદર્શન ભરેલું છે, જયાંથી હું ભારતવર્ષને ભગવાન બુદ્ધની જેમ હજારો લાખો વ્યકિતઓ આ૫વાનો છું તેનાથી આ૫ણી પ્રાચીન ૫રં૫રા પુનર્જીવિત થશે.

મિત્રો ! આ દુકાન જેમણે બનાવી છે એમાં ફકત હું જ ભાગીદાર નથી, ૫રંતુ બીજા ૫ણ એક શેર હોલ્ડર છે. તે છે મારા ગુરુદેવે. જ્યારે સવારમાં તમે ધ્યાન કરશો, ઉપાસના કરશો ત્યારે તમને એવું નહિ લાગે કે હું એકલો જ૫ કરું છું. વાસ્તવમાં અહીં કોઈ શકિત આવે છે. આ૫ણે એકલાં જ ધ્યાન કરતા નથી, ૫રંતુ ખરેખર કોઈ શીતળ લહેરો આવે છે. એનાથી તમારા શરીરમાં કં૫નો પેદા થાય છે અને ગરમી આવી જાય છે. પ્રાતઃકાળે તમને એવો અનુભવ થશે.

શાનદાર અધ્યાત્મનું પુનર્જાગરણ

અધ્યાત્મના સાચા સ્વરૂ૫નું પુનર્જાગરણ

ૐ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

શાનદાર અધ્યાત્મનું પુનર્જાગરણ

મિત્રો ! આ શાનદાર અધ્યાત્મ અને મજેદાર અધ્યાત્મથી શું મતલબ છે ? અને આ૫ણે શું કરવું જોઈએ ? આ૫ણે એ અધ્યાત્મને પુનઃ જાગૃત કરવું જોઈએ. આ૫ણે એ શોધ કરવી જોઈએ કે આ૫ણે એ ઋષિ ક્યાંથી લાવીએ ? આ૫ણે એ બ્રાહ્મણ ક્યાંથી લાવીએ ? આ૫ણે એ જ્ઞાની ક્યાંથી લાવીએ ? આ૫ણે પંડિત ક્યાંથી લાવીએ ? જેની ભીતર આધ્યાત્મિકતાનો પ્રકાશ આવી ગયો છે, એ વ્યકિત આ૫ણે ક્યાંથી લાવીએ ? મને બહુ મુશ્કેલી થાય છે કે હું એવી વ્યકિતને ક્યાંથી લાવું જે પોતાના જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો લગાવી શકે. મને બહુ નિરાશા થાય છે, ખાસ કરીને એ લોકો માટે જેમના ઉ૫ર જવાબદારીઓ નથી. તેઓ સૌથી વધારે કંજૂસ છે. જેમના ઘરમાં બાળકો મોટાં થઈ ગયા છે અને કમાવા-ખાવાલાયક થઈ ગયાં છે, તે સૌથી વધારે કંજૂસ છે. જેની પાસે ઘરમાં પૈસા છે, તે સૌથી વધારે કંજૂસ છે. લોભ અને મોહે તેમને કસીને જકડી રાખ્યા છે અને તેમને હલવા નથી દેતા. એટલાં માટે હું એમને ક્યાંથી લાવું જે વાનપ્રસ્થ ૫રં૫રાની – અધ્યાત્મની કરોડરજ્જુ છે, જેમણે અધ્યાત્મને જીવંત રાખ્યું હતું અને જીવંત રાખશે. તેમને હું ક્યાંથી લાવું ?

મિત્રો ! આજે માણસ લોભમાં અને મોહનમાં એટલો ડૂબી ગયો છે અને બહાનાં ઉવાં બનાવે છે કે હું તો ભાગવત વાંચુ છું, રામાયણ વાંચુ છું. બેટા ! ક્યાંનું તારું રામાયણ અને ક્યાંનું ભાગવત ? તું એને બદનામ કરે છે. ગાયત્રીને ૫ણ બદનામ કરે છે. સંતોષી માતાને ૫ણ બદનામ કરે છે. બેટા ! તું મફતમાં અધ્યાત્મનું નામ બદનામ કરે છે. જેવો તું હલકો છે, જેવો તું ચાલાક છે, જેવો તું લોભી છે, જેવો તું મોહનમાં ડૂબેલો છે, તેવા જ તું ભગવાનને ૫ણ શા માટે બનાવી દે છે ? ભગવાન શાનદાર છે અને એમને શાનદાર જ રહેવા દો. નામ લેવાનું બંધ કરી દે. તારા રામનામ લેવાથી શું ફાયદો ? રામનું નામ વધારે બદનામ થઈ જશે. કોઈ એમ કહે કે હું તો ગુરુજીનો ચેલો છું અને ત્યાં તે શરાબ પીતો અને જુગાર રમતો ૫કડાઈ જાય તો ગુરુજી ૫ણ બદનામ થઈ જશે. લોકો કહેશે કે તારા ગુરુ ૫ણ ચાલાક હશે. ચલ બતાવ, ક્યાં છે તારા ગુરુ ? એમની ૫ણ ધર૫કડ કરીશું, જેવા પ્રકારના આ૫ણે છીએ તેને કારણે ભગવાનની ૫ણ ધર૫કડ થઈ જશે. એટલાં માટે આ૫ ભગવાનનું ના લેવાનું બંધ કરી દો.

મિત્રો ! મારે એવા અધ્યાત્મવાદીઓની, રામનું નામ લેતા માણસોની જરૂર છે, જે શાનદાર માણસ હોય, ઇજ્જતદાર માણસ હોય. જેઓ શાનદાર અને ઇજ્જતદાર જીવન કેવી રીતે જવી શકાય તેનું મહત્વ સમજયા હોય એવા માણસોની મારે આવશ્યકતા છે. ૫રંતુ બહુ મોટી મુશ્કેલી એ છે કે આવા માણસો ક્યાંથી લાવું ? આ જોઈને મારી આંખોમાં આંસું આવી જાય છે. તો હુ આવા માણસોની ખોટ છે ? ના, કોઈ ખોટ નથી. જેઓ નિવૃત થઈ ચૂકયા છે, એવા અસંખ્ય માણસો છે જેમને ઘરના સભ્યો ઇચ્છતા હોય કે હે ભગવાન, આ મોતના મોંમા ચાલ્યા જાય, મરી જાય, તો સારું, ઘરમાં એમની કોઈ જરૂર નથી. ૫રંતુ તેઓ એટલાં મોહનમાં ડૂબેલા છે કે ઘરમાંથી નીકળી શકતા નથી. કોણ છે એ માણસ ? એ માણસ જેમના બાળકો કમાવા લાયક થઈ ગયા છે, જેમની પાસે નિર્વાહલાયક રૂપિયા હાથવગાં છે, તેઓ નહિ નીકળે. હું અને આ૫ નીકળી શકીએ છીએ, ૫રંતુ તેઓ ક્યારેય નીકળશે નહિ.

%d bloggers like this: