સાદગી – Modesty

સાદગી – Modesty


તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિ રાખો -૧


તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિ રાખો

તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિ રાખો


નવયુગનો મત્સ્યાવતાર

નવયુગનો મત્સ્યાવતાર


સુખ વહેંચો – દુ:ખ વહેંચીલો

સુખ વહેંચો – દુ:ખ વહેંચીલો


વિશ્વાસઘાત ન કરો

વિશ્વાસઘાત ન કરો


વરદાન યા અભિશાપ

વરદાન યા અભિશાપ


ચારિત્ર અને ચિંતન એક હોય…

ચારિત્ર અને ચિંતન એક હોય…


ઉત્સર્ગની હવા

ઉત્સર્ગની હવા


પૂંજી પર સમાજનું નિયંત્રણ

પૂંજી પર સમાજનું નિયંત્રણ


%d bloggers like this: