કંજુસાઈ ત્યાગો

કંજુસાઈ ત્યાગો


મહાકાળનું પ્રતિભાશાળીઓને આમંત્રણ

મહાકાળનું પ્રતિભાશાળીઓને આમંત્રણ


બદલાવ માટે સાહસ

બદલાવ માટે સાહસ

મહાકાળનો પોકાર સાંભળો

મહાકાળનો પોકાર સાંભળો


નવલ સર્જન માટે કટિબદ્ધ

નવલ સર્જન માટે કટિબદ્ધ


પરિવર્તનનો ક્રાંતિકારી આવેગ

પરિવર્તનનો ક્રાંતિકારી આવેગ


ચિનગારીમાંથી આગ અને આગમાંથી દાવાનળ

ચિનગારીમાંથી આગ અને આગમાંથી દાવાનળ


સંપૂર્ણ બદલાવ

સંપૂર્ણ બદલાવ


સશકત વિચારોમાં સમાયેલી શક્તિ

સશકત વિચારોમાં સમાયેલી શક્તિ


આદાન-પ્રદાનની દુનિયા

આદાન-પ્રદાનની દુનિયા


%d bloggers like this: